SKHOSANA-TLHARINI

Clan Praise(s)

  • Skosana, Thlarini, Musi, Yikunzi yakogwaza eyagwaza izinyikinya yanga ithaph'udaka kandi ithaph'imbombo yamanye amadoda. Amanala ayemayekethe ngudlomo ongasayi kumila esiqongolweni, udlomo ongasayikuphalalelwa uyak'phalalelwa ngabanamahlela. Kumzukwana abantwana balele embelekweni innkomo zilele zingakasengwa. Kumzukwana abafazi ingamagqakazana amadoda ingamasokanyana. Yikunza kogwazana eyagwaza ngempondo zombili phasi yanga ithaph'udaka kandi ithaph'imbombo yamanye amadoda, yikunzi beyipheka, ngu Skosana sika Musi lijali lakobaleni ngu Thlarini. Skosana

  • Iimbongo zakwaSkhosana – Tlharini Khungwako Ngumaphepha ngotjani abanye baphepha ngemithangala Yikubel’ezihlengako Eyazihlenga hlangana noMhlotjheni noWuba Sikhwiri sawa ngobuso Iinzalo zikhangelana Zikhangelana uMusi noMhlanga UMhlanga komo kaNanasi Lijali NguJal’akoNdlovu Ngumathandana ngenjobo Mhlazana kungananjobo kuyaliwa NguTlharini wako Myengwa Ngumatlhariya ipoto nangendlala Nakungaphandle iphekel’abantwana Nakungendlini iphekel’abayeni NguMdlharhari kaTlharini Umthonjana ongehla kweNdubazi Indoda ingawusela ibhodla isibhorho Umfazi angawusela uyabhinjidelwa Sikhosana sikaMusi kaMhlanga Kunzakogwazana Eyagwaza ngazo zombili kwanga ithapha udaka  kanti ithapha iimbombo yamany’amadoda.

Surnames