SIWANI

Clan Praise(s)

  • By: Unknown -

    into enkulu kaMdushane kaCebo kaRharhabe ezalwa ngundlambe; sisangqwaka sentombi kamjikwa. umntwan' enkos' intliziyo lixhego; kub' usibonis' ukulala singasakuboni; nanamhla sisev' ubuthongo; ngutye lingquthu lakulo nongoqo; ngundaba ngaye bayashumayezana. 

Surnames