SITHOLE

Clan Praise(s)

  •   Thole,   Jobe,   Mondise,   Maphitha,   Ophith’ abanye ngokuphithizela.   Mthembu wase Gubazi,   Mnyanda,   Nkonyane yenkosi,   Gubazi,   Msongi.   Msongi wensimba ayibek' ekanda ngoba ethi amagwala azombalekela.     Matshana.   Mhlakazi’ nhlansi zinga mshisi. Ziyoshisa abalondolozi.   Ngqikazi ka Gabela.   Nkonyane yenkosi.   Zitsha zimnyama zingamankankazane.   Nyama ka Magoqo abayidla beyidonsisana phezukomfula u Mzinyathi.   Nina baka Mgidi wekhohlwa.   Nina baka Mthakazelwayo.   Nina baka Mqolo Owadl' omuny' mqolo.   Nina baka Didiz' umkhaba.   Mkhomb' owadla' eminye' imikhombe.   Lwandle' oluhambezintabeni.   Bhande lokuzibopha.   Phumela phandle ngoba kufudumele ungaze ube nomngandeni.         Nina base Qhudeni.   Jozana Olubomvan' olundakandakakana.   Qomond' olumantinyane, Olubuk' umuntu lumethembise sengathi luzomakhel' umuzi kanti phinde. Nina bethole intshwabadeyane.   Mthiyane Sonomo.   Nina baka Mkhawozi owakhawuz' amadod' akhawuleka. Nkomankoman' ekhawuz' abalondolozi.   Nina baka Nyawo' zimthende zimthendelezi.   Ngweny' edlel' ohawini.   Nina base Nyongweni.   Chakijana ka Gezindaka, Suka bekhuluma.   Bhande ka Mtshiba.   Mahamba.   Ngokuhamb' uyeSwazini.   Luhuluhulu.   Nyokeni.   Nina base lenge.   Nina enabulala abathakathi nje ngo Shaka nadlula nawel' uThukela.   Nina bakwa Mgcwayiza oyinsimba.   Ongahlulwa yint' engakhulumi.   Thole!  

    • Kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwe: "Jobe kaMatshana" kanti uJobe wazala uMatshana na?

  • Nkundlande, Jobe Kamatshana, Mondise,Maphitha, Mthembu waseuNgqikazi kaGabelaMsong' wensimbi ay'thwale khanda ngoba ethi amagwala ezombalekela.Obhande lokuzibopha.Nina enadla inyama phezu' koMzinyathi niyidontsisana,Mnyanda nina enavela ezinyandeni .Nina bezitsha ezibukhazikhazi, onsini ezimnyama

Surnames