SIBIYAA

Clan Praise(s)

  • Ndaba wakoMkhulu, Gumede kaNdaba Qwabe kaMalandela Gazu kaNdaba Sibiya nge Nkomo abafokazana bebiya ngamahlahla Mnguni Gazu kaNdaba kaMalandela kaLuzumana kaMnguni kaYeyeye kaGumede kaNdaba kaNkosinkulu kaZulu kaNtombela kaLubololwenja kaMdlani kaMtungwa kaMusi kaMhlanga Hlangalwabenguni uNguni wadabuka eMhlangeni Mqeku kaMdladla, umahlomehlathini njengohlanya Manyelela okwentombi iyesokeni Khomo, Myende, Phambuka Khathi, Mbende, Nandisa Duze, Seyama Nina bakwa nkomo isengelwa emaweni, ingasengelwa esibayeni akuyona eyakhona, Mkhananda owafinyelela kubalondolozi, wemuka nogodokazi wayeMfolozi, kwaHhiya kwabanani? Okwaphekwa esendlini kwaze kwephulwa esendlini engazange afe kufudumala. Sotobe Mgxebe kaYotho Ngobe Skhobobo kaMabhabhakazane Magamanxane Nogwaza kaNgobe, Wayihlaba wayijikijela, impi yemikhonto Ndaba wakoMkhulu. Gumede.     Mina ngazi ukuthi indlu yakwaSibiya NgeKhomo indlu enkulu kubeNguni eyasungulwa unkosinkulu uLuzumana eBabanango. Kuzalwa kuyo uMalandela inkosana kanye noZingelwayo uthunjana. uMalandela, inkosiyezwe wazala uNdaba (Zembethe). uQwabe umzale kwenye indlu. Inkosana kaMalandela uNdaba, kodwa uQwabe wabuthatha ubukhosi waya oNgoye. uNdaba yena wasala koMkhulu eBabanango. Umuva kokufa kukaNdaba noQwabe, ubukhosi babangwa uGazu, umuzi wakhe kuseShowe, kanye noSimamane, umzukulu kaQwabe

    • Ngicela ukulungisa iphutha elincane nje. Siyakhana mziwakwethu. Kukhona othe, indlu wakwaSibiya indlu yaseKhohlwa kwaGumede. Cha, indlu yakwaSibiya indlu enkulu kwaGumede. Okwesibili akukaze kube khona inkosi yakwaSibiya. Phela kwaSibiya akusona isizwe, yindlu. Iqiniso ukuthi kuBaNguni naBaNtungwa, uGumede yiyo indlu enkulu. Kepha ke bese kuba khona izindlu ezihlukile kwaGumede. uGumede qobo lwakhe wakha umuzi waseShobeni (izibongo zakhona ngoKhoza (Mahlase), Sibisi, Msibi, Ziqubu etc). Inkosana yakhe ingonyama uYeyeye. uYeyeye umuzi wakhe yiseMazimeleni (izibongo zakhona ngo Mzimela, Phakathi, Mcoyi, Mnguni,). inkosana kaYeyeye uMnguni. uMnguni inkosana yakhe uLuzumana, yena umuzi wakhe uSibiya ngenkomo. Inkosana yakwaSibiya ngenkomo ingonyama uMalandela. umnawe kaMalandela kwaSibiya ngenkomo nguMyende (ozala abantu bakwaKhomo). inkosana kaMalandela ingonyama uQwabe. uMnawe kaQwabe kwaSibiya ngenkomo uZingelwayo. uMuzi kaQwabe iNgoye (indawo isibizwa ngomuzi wakhe). uQwabe uzale uNdaba kwaSibiya ngenkomo eBabanango. Kwathi oNgoye wazala uSidinane. inzalo kaQwabe yasoNgoye izibiza ngesibongo uQwabe, kuthi inzalo yakhe yakwaSibiya ngenkomo izibize ngoSibiya. uQwabe ulandelwe nguNdaba esihlalweni sobukhosi, uNdaba yena walandelwa uGazu, yena walandelwa uNtusi (Mdladla). Wonke lamakhosi, amakhosi kaNguni endlini yakwaSibiya. uNtusi oketulwe ngabakaQwabe basoNgoye. Emuva kokungena kwabakaQwabe, bengena ngoSimamane waseMabhedwini kanye nendodana yakhe uKhuzwayo (inkosana kaSimamane uLufutha, kanti ikhohlwa uMakhanya), akuzange kube khona inkosi yabenguni endlini yakwaSibiya, futhi akuzange kube khona inkosi yakwaSibiya. inkosana kaNtusi uMqeku yena wabaleka waya emfolozi, emahlabathini. izwe liphathwe ngabakwaQwabe basoNgoye baze bakhishwa uShaka kaSenzangakhona, mhla ebulala uPhakathwayo kaKhondlo waseMthandeni. Lokhu kusho ukuthi kwaNguni indlu enkulu ngeyakwaSibiya kodwa ubukhosi bagcina busezandleni zakwaQwabe. abakwaQwabe bakhishwa ngabanewabo bakwaZulu. Yebo phela inkosana inkosana akushintshi. Lokho kusho ukuthi izinhloko zomuzi wakwaSibiya yizo amakhosana akwaGumede, kodwa kusuka uMqeku ayengabusi izwe. oMgxebe, Manyelela izinduna zakwaQwabe. oSotobe, Nogwaza, Sikhobobo babeyizinduna zakwaZulu.

Surnames