SIBIYA

Clan Praise(s)

 • kuyawenza yini umehluko uma umuntu wakwaSibiya azithakazela ngoMTHUNZI OMUHLE noma UMKHUNJINI?  ngoba inani labantu bakwaSIBIYA abavela eSWAZINI bazibiza ngoMTHUNZI OMUHLE/MKHUNJINI MPENDULO: angeke siphike ukuthi kukhona abakwaSibiya abango Mthunzini /Mthunzi Omuhle. Izifunda ngezifunda zithandisa isithakazelo esithize. AbakwaSibiya baseZimbabwe bazithakazela ngoMnguni. AbaseShowe namaphethelo bazithakazela ngo Sotobe, Gazu. AbaseNgotshe/Phongolo bazithakazela ngoNdaba, Gumede, kubenezindawo lapho kudume uManyelela. Izithakazelo noMlandoNdaba. Ndaba koMkhulu. Gumede kaNdabaSibiya ngeNkomo abafokazana bebiya ngamahlahlaQwabe kaMalandela. Mnguni. Gazu kaZembetheZingelwayo. Mkhananda owahamba nogodokazi wawela uMfolozi kwaHhiya.Manyelela njengentombi iy'esokeni.Khomo!Zamisa Nina bakankomo isengelwa emaweni, yasengelwa esibayeni akuyona eyakhona.Mgxebe kaYotho Khathi! NandisaSotobe kaMpangalala! NobiyaMagamanxane kaNgobe, Ngobe eseMngeni. Nogwaza woM'belebele.Sikhobobo qhawe laBaQulusi.Ndaba koMkhulu. Gumede!AbakwaSibiya baphuma kwiNgonyama/iSilo saBeNguni, uMalandela kaLuzumane, kwaGumede, okuyindlu enkulu kuBeNguni. Bayindlu yaseKhohlo kuMalandela. Indlu enkulu yisoDwini, umndlunkulu wasoDwini nguMaZungu. Odwini uMalandela uzala uQwabe, inkosana, njengoba abaKwaQwabe beyindlu enkulu (umfowabo omncane kaQwabe kuMaZungu uZulu). Endlini yaseKhohlo eyayibizwa ngokuthi yikwaSibiya ngeKhomo, uMalandela uzala uZembethe, inkosana. uZembethe wayephinde abizwe ngokuthi unguNdaba. uZingelwayo yi sokanqangi (izibulo) likaMalandela, emdala ngisho nakuQwabe noZembethe (uNdaba). KwaSibiya ngeKhomo (isiNtungwa okusho inkomo ngesiZulu samanje) kuphuma izibongo uSibiya, Khomo, Ndaba, Gazu, Zamisa, Khathi, Manyelela, Sotobe. uManyelela nguye ozala uMthaniya, unina kaSenzangakhona. iSilo uBhekuzulu uzalwa nguChristina Sibiya. Ngesikhathi sezimpi zoMfecane (isikhathi sikaShaka), iNkosi yakwaSibiya kwakunguNgobe kaMhenqwa, umuzi wakhe uMngeni ezansi koMkhuze, uNdlunkulu wakhe okaMapholoba, uMaNgcobo, inkosana yakhe uMagamanxane, owayakhe eNgotshe, igama lomuzi kaMagamanxane eSibhoshini. iKhohlo likaNgobe uMabhabhakazane ozalwa uMaMthethwa, umuzi yiMbeka ngaseHlobane. uMabhabhakazane ubeyiphini likaNhlaka Mdlalose kwibutho abaQulusi. Indodana yakhe uSikhobobo wabekwa ukuba abe yiNkosi yabaQulusi ebekwa yiSilo uCetshwayo kulandela ukufa kukaSekethwayo kaNhlaka Mdlalose, owafa mhla uZibhebhu kaMaphitha ehlasela Olundi. Lendlu yacithwa amaBhunu, nomhlaba wabaQulusi ePaulpietersburg (eDumbe) ukuya eHlobane wadliwa amaBhunu. Enye yamadodana kaNgobe, uNogwaza wabe eliphini leNkosi uKlwana Buthelezi kwibutho uM'belebele. uKlwana wabe  eyinduna yesifunda ukusuka eMahlabathini ukuya eNgotshe nase Phongolo. Ekufeni kukaKlwana, iSilo uMpande ubeke uNogwaza abe yinduna yakwaZulu kwi sifunda ebesenganyelwe uKlwana.  Ekufeni kukaNogwaza kubekwe uMntwana uHhamu kaNzibe ukuba ongamele lesifunda. Indodana kaNogwaza uMtshekula waba nguNdunankulu woMntwana uHhamu kaMpande kwaNgenetsheni (umuzi kaHhamu), nakwibutho uThulwana (Imboza). Umuzi kaMtshekula yiKwaKhiphunyawo ePhongolo. uSotobe kaMpangalala wabe eyiSikhulu seLembe uShaka. wabe akhe eNtumeni, ngaseShowe. Nguye uSotobe owahola ithimba likaZulu mhla liyokwakha amaxhamu neNgilandi, eKoloni (Cape Colony). uSotobe uphinde waba induna yesifunda saseMbo (Natal) sekubusa uDingana. iNkosana kaSotobe uNobiya, owabe eyinduna yempi yanyova (Reserve), futhi ongamele kusuka kuThukela kuya eNtumeni ngaseShowe. uNobiya naye wafa umhla uZibhebhu (Mandlakazi) ehlasela oNdini.Abendlu kaZingelwayo bayiziLomo kwaSibiya. iNkosana kaZingelwayo uNdaba ozala uMandondo noManyelela. iNdlu eNkulu yakwaSibiya yiseSibhoshini, umhlaba wabo wadliwa amaBhunu eNgotshe, nobukhosi basesiBhoshini abusekho, bacithwa amaBhunu eNew Republic (Lucas Meyer/Louis Botha/Dawid Louw) okuthiwa banikwa uMhlaba ngu Dinizulu kaCetshwayo emuva kokumlekelela ukuhlula uZibhebhu empini yaseTshaneni. iNkosi ebusayo njengamanje iluzalo luka Mtshekula kaNogwaza kwaKhiphunyawo. Alandelana kanje amaKhosi akwaSibiya noMndlunkulu awo: 1. Zembethe [MaMyeza] 2. Gazu [MaDube] 3. Mdladla [MaNdebele] 4. Mqeku [MaMbatha] 5. Mhenqwa [MaMkhwanazi] 6. Ngobe [MaNgcobo] 7. Magamanxane [MaDlamini] kanye noNogwaza [MaSikhosana], 8. Mhluzane [MaMtshali] kaMagamanxane kanye noMtshekula [MaZulu] kaNogwaza kanye noSikhobobo kaMabhabhakazane 9. Sotiki kaSikhobobo kanye noMntwana uBekayiphi kaMtshekula (uzalwa nguMaZulu). 10. Edward kaBekayiphi. 11. Thamsanqa kaEdward.

  • mina ndigumushangana kodwa ngifuni kwazi ukuthi usibiya no sibuyi zihlangana kanjhani bakethu....ngiyabonga bakithi...ngifunde kakhulu kini bakithi

  • Ngiphendula umfoka Qwabe (Thaniya). Yimi owaloba ukuthi indlu yakwaSibiya yikhohlwa lakwaGumede. Lokhu ngikucikise kakhulu ekutheni noma uNdaba wayededumela elikhulu esadla nhlavana kodwa inkosana kaMalandela ngu Qwabe. Uthe mangibona uthi u Ndaba uzalwa uQwabe, ngasengibuza ikhonde elidala lasendlini yase Niyona laphaya eNgulubeni, eNgotshe. Ngiphinde ngabuza nakwelinye futhi ikhonde lekhehla lakwaSibiya endlini yase Mpenduka laphaya eLouwsburg. Zombili lezinjinga zivumelene nawe ukuthi uNdaba uzalwa uQwabe. uMalandela uMkhulu wakhe. Cha, ngiyayivuma induku Mpangazitha, iqinisile. into ke angikwazi ukushintsha leliphutha langibhale khona. Okunye futhi abakuqinisekisile ukuthi yayingekho inkosi yakwaSibiya ngezikhathi zo Shaka. uNgobe wayeyinhloko yakwaSibiya kodwa enganamhlaba. uze wathola umhlaba waseNgotshe/Mkhuze kulandela ukushiya kulendawo kwabantu bemuka noZwangendaba. Ngiyabonga Qwabe ngokungiqondisa izigwegwe

  • Ngiphendula umfoka Qwabe (Thaniya). Yimi owaloba ukuthi indlu yakwaSibiya yikhohlwa lakwaGumede. Lokhu ngikucikise kakhulu ekutheni noma uNdaba wayededumela elikhulu esadla nhlavana kodwa inkosana kaMalandela ngu Qwabe. Uthe mangibona uthi u Ndaba uzalwa uQwabe, ngasengibuza ikhonde elidala lasendlini yase Niyona laphaya eNgulubeni, eNgotshe. Ngiphinde ngabuza nakwelinye futhi ikhonde lekhehla lakwaSibiya endlini yase Mpenduka laphaya eLouwsburg. Zombili lezinjinga zivumelene nawe ukuthi uNdaba uzalwa uQwabe. uMalandela uMkhulu wakhe. Cha, ngiyayivuma induku Mpangazitha, iqinisile. into ke angikwazi ukushintsha leliphutha langibhale khona. Okunye futhi abakuqinisekisile ukuthi yayingekho inkosi yakwaSibiya ngezikhathi zo Shaka. uNgobe wayeyinhloko yakwaSibiya kodwa enganamhlaba. uze wathola umhlaba waseNgotshe/Mkhuze kulandela ukushiya kulendawo kwabantu bemuka noZwangendaba. Ngiyabonga Qwabe ngokungiqondisa izigwegwe

  • Ngicela ukulungisa iphutha elincane nje. Siyakhana mziwakwethu. Kukhona othe, indlu wakwaSibiya indlu yaseKhohlwa kwaGumede. Cha, indlu yakwaSibiya indlu enkulu kwaGumede. Okwesibili akukaze kube khona inkosi yakwaSibiya. Phela kwaSibiya akusona isizwe, yindlu. Iqiniso ukuthi kuBaNguni naBaNtungwa, uGumede yiyo indlu enkulu. Kepha ke bese kuba khona izindlu ezihlukile kwaGumede. uGumede qobo lwakhe wakha umuzi waseShobeni (izibongo zakhona ngoKhoza (Mahlase), Sibisi, Msibi, Ziqubu etc). Inkosana yakhe ingonyama uYeyeye. uYeyeye umuzi wakhe yiseMazimeleni (izibongo zakhona ngo Mzimela, Phakathi, Mcoyi, Mnguni,). inkosana kaYeyeye uMnguni. uMnguni inkosana yakhe uLuzumana, yena umuzi wakhe uSibiya ngenkomo. Inkosana yakwaSibiya ngenkomo ingonyama uMalandela. umnawe kaMalandela kwaSibiya ngenkomo nguMyende (ozala abantu bakwaKhomo). inkosana kaMalandela ingonyama uQwabe. uMnawe kaQwabe kwaSibiya ngenkomo uZingelwayo. uMuzi kaQwabe iNgoye (indawo isibizwa ngomuzi wakhe). uQwabe uzale uNdaba kwaSibiya ngenkomo eBabanango. Kwathi oNgoye wazala uSidinane. inzalo kaQwabe yasoNgoye izibiza ngesibongo uQwabe, kuthi inzalo yakhe yakwaSibiya ngenkomo izibize ngoSibiya. uQwabe ulandelwe nguNdaba esihlalweni sobukhosi, uNdaba yena walandelwa uGazu, yena walandelwa uNtusi (Mdladla). Wonke lamakhosi, amakhosi kaNguni endlini yakwaSibiya. uNtusi oketulwe ngabakaQwabe basoNgoye. Emuva kokungena kwabakaQwabe, bengena ngoSimamane waseMabhedwini kanye nendodana yakhe uKhuzwayo (inkosana kaSimamane uLufutha, kanti ikhohlwa uMakhanya), akuzange kube khona inkosi yabenguni endlini yakwaSibiya, futhi akuzange kube khona inkosi yakwaSibiya. inkosana kaNtusi uMqeku yena wabaleka waya emfolozi, emahlabathini. izwe liphathwe ngabakwaQwabe basoNgoye baze bakhishwa uShaka kaSenzangakhona, mhla ebulala uPhakathwayo kaKhondlo waseMthandeni. Lokhu kusho ukuthi kwaNguni indlu enkulu ngeyakwaSibiya kodwa ubukhosi bagcina busezandleni zakwaQwabe. abakwaQwabe bakhishwa ngabanewabo bakwaZulu. Yebo phela inkosana inkosana akushintshi. Lokho kusho ukuthi izinhloko zomuzi wakwaSibiya yizo amakhosana akwaGumede, kodwa kusuka uMqeku ayengabusi izwe. oMgxebe, Manyelela izinduna zakwaQwabe. oSotobe, Nogwaza, Sikhobobo babeyizinduna zakwaZulu.

  • angiphonse itshe esivivaneni bogumede! kwasibiya, izindlu ngezindlu zinezithakazelo zazo. mina ngithi azihlukaniswe kanje:- gazu sibiya ngenkomo. gumede kandaba. mathula. mgxebe kayotho (indlu kamgxebe kayotho, indlu yase qadi eyazinduna kwaqwabe eshowe) sotobe sotobe, mphangalala, nobiya. sibiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla. ndaba. gazu kazembethe, mdladla. gumede (ngabendlu yasekhohlwa kumdladla kagazu) duze ndaba. maseyama. sibiya ngenkomo. (baphuma kwenye yamadodana kandaba) khathi mbende, nandisa, sotobe. sibiya ngenkomo. phakathwayo (baphuma kwenye yamadodana kandaba) khomo phambuka, zamisa. sibiya ngenkomo. malandela kaluzumana (abasilo isende likandaba (uzembethe) noma uzingelwayo. engathi baphuma kuphambuka, enye yamadodana kamalandela ayizala endlini yakwasibiya ngenkomo) zamisa khomo, phambuka. sibiya ngenkomo. gumede ndaba gumede. sibiya. mnguni, gazu (bancane kakhulu bakwasibiya abasebenzisa lesibongo) abase ndlini enkulu ndaba komkhulu. gumede kandaba. gazu. qwabe kamalandela. sibiya ngenkomo bafokazana bebiya ngamahlahla. mqeku kamdladla. ungobe esemngeni (laba bayisende likazembethe, undaba. bayikhanda likagazu. basuswa ushaka emahlabathi baya engotshe. indlu yasemngeni izala indlu yasesibhoshini neyasentumbane. ubukhosi sebuphethwe yintumbane (kwakhiphunyawo)) amakhosi namagama ezindlu 1. ndaba (uzembethe): emvuleni ebabanango, lapho imithombo yomhlathuze iqala khona. indlunkulu ukamyeza 2. gazu (elinye usibiya): umuzi yishowe (indawo yaseshowe iqanjwe ngomuzi wakhe). ugazu ungcwatshwe iduze kwehlathi idlinza, khona eshowe. undlunkulu, ukadube. 3. mdladla (untusi): umuzi umkhumbane eceleni komfula umhlathuze enhla kwaseshowe. undlunkulu ukandebele. 4. mqeku (umkhananda): kwahhiya emfolozi emhlophe. undlunkulu ukambatha. 5. mhenqwa (unoluju): umuzi yinkwambase emahlabathini. undlunkulu ukamkhwanazi. 6. ngobe: umuzi yimbeka emahlabathini. ubuye wayishiya eyakwasibiya ephoqwa ushaka ukuthi ayobusa endaweni yasengotshe; eyayishiywe umzilikazi. engotshe wakhe umuzi umngeni, empakaneni, eduze komfula umkhuze. undlunkulu, ukangcobo 7. magamanxane: umuzi yisibhoshi. yena ubuse endaweni ebiphethwe yizinduna zamabutho akwazulu, onkwana buthelezi, onogwaza sibiya (umna wakhe) nomlotshwa kasiwela wakwankosi. *unogwaza sibiya wakhe intumbane, yona ezale ukhiphunyawo neniyona. Share Comments Favorite × Comments for Sibiya Close × Share: Sibiya with friends & Family! To (E-mail): Subject: I found Sibiya's clan praises on Wakahina and thought you might be interested to learn more about it. Ngithi Angiphonse Itshe Esivivaneni Bo Gumede! Kwa Sibiya, Izindlu Ngezindlu Zinezithakazelo Zazo.... Cancel Kuyawenza Yini Umehluko Uma Um... | No Language : created by: admin... Thursday, 7th August 2008 kuyawenza yini umehluko uma umuntu wakwasibiya azithakazela ngomthunzi omuhle noma umkhunjini? ngoba inani labantu bakwasibiya abavela eswazini bazibiza ngomthunzi omuhle/mkhunjini mpendulo: angeke siphike ukuthi kukhona abakwasibiya abango mthunzini /mthunzi omuhle. izifunda ngezifunda zithandisa isithakazelo esithize. abakwasibiya basezimbabwe bazithakazela ngomnguni. abaseshowe namaphethelo bazithakazela ngo sotobe, gazu. abasengotshe/phongolo bazithakazela ngondaba, gumede, kubenezindawo lapho kudume umanyelela. izithakazelo nomlando ndaba. ndaba komkhulu. gumede kandaba sibiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla qwabe kamalandela. mnguni. gazu kazembethe zingelwayo. mkhananda owahamba nogodokazi wawela umfolozi kwahhiya. manyelela njengentombi iy'esokeni. khomo!zamisa nina bakankomo isengelwa emaweni, yasengelwa esibayeni akuyona eyakhona. mgxebe kayotho khathi! nandisa sotobe kampangalala! nobiya magamanxane kangobe, ngobe esemngeni. nogwaza wom'belebele. sikhobobo qhawe labaqulusi. ndaba komkhulu. gumede! abakwasibiya baphuma kwingonyama/isilo sabenguni, umalandela kaluzumane, kwagumede, okuyindlu enkulu kubenguni. bayindlu yasekhohlo kumalandela. indlu enkulu yisodwini, umndlunkulu wasodwini ngumazungu. odwini umalandela uzala uqwabe, inkosana, njengoba abakwaqwabe beyindlu enkulu (umfowabo omncane kaqwabe kumazungu uzulu). endlini yasekhohlo eyayibizwa ngokuthi yikwasibiya ngekhomo, umalandela uzala uzembethe, inkosana. uzembethe wayephinde abizwe ngokuthi ungundaba. uzingelwayo yi sokanqangi (izibulo) likamalandela, emdala ngisho nakuqwabe nozembethe (undaba). kwasibiya ngekhomo (isintungwa okusho inkomo ngesizulu samanje) kuphuma izibongo usibiya, khomo, ndaba, gazu, zamisa, khathi, manyelela, sotobe. umanyelela nguye ozala umthaniya, unina kasenzangakhona. isilo ubhekuzulu uzalwa nguchristina sibiya. ngesikhathi sezimpi zomfecane (isikhathi sikashaka), inkosi yakwasibiya kwakungungobe kamhenqwa, umuzi wakhe umngeni ezansi komkhuze, undlunkulu wakhe okamapholoba, umangcobo, inkosana yakhe umagamanxane, owayakhe engotshe, igama lomuzi kamagamanxane esibhoshini. ikhohlo likangobe umabhabhakazane ozalwa umamthethwa, umuzi yimbeka ngasehlobane. umabhabhakazane ubeyiphini likanhlaka mdlalose kwibutho abaqulusi. indodana yakhe usikhobobo wabekwa ukuba abe yinkosi yabaqulusi ebekwa yisilo ucetshwayo kulandela ukufa kukasekethwayo kanhlaka mdlalose, owafa mhla uzibhebhu kamaphitha ehlasela olundi. lendlu yacithwa amabhunu, nomhlaba wabaqulusi epaulpietersburg (edumbe) ukuya ehlobane wadliwa amabhunu. enye yamadodana kangobe, unogwaza wabe eliphini lenkosi uklwana buthelezi kwibutho um'belebele. uklwana wabe eyinduna yesifunda ukusuka emahlabathini ukuya engotshe nase phongolo. ekufeni kukaklwana, isilo umpande ubeke unogwaza abe yinduna yakwazulu kwi sifunda ebesenganyelwe uklwana. ekufeni kukanogwaza kubekwe umntwana uhhamu kanzibe ukuba ongamele lesifunda. indodana kanogwaza umtshekula waba ngundunankulu womntwana uhhamu kampande kwangenetsheni (umuzi kahhamu), nakwibutho uthulwana (imboza). umuzi kamtshekula yikwakhiphunyawo ephongolo. usotobe kampangalala wabe eyisikhulu selembe ushaka. wabe akhe entumeni, ngaseshowe. nguye usotobe owahola ithimba likazulu mhla liyokwakha amaxhamu nengilandi, ekoloni (cape colony). usotobe uphinde waba induna yesifunda sasembo (natal) sekubusa udingana. inkosana kasotobe unobiya, owabe eyinduna yempi yanyova (reserve), futhi ongamele kusuka kuthukela kuya entumeni ngaseshowe. unobiya naye wafa umhla uzibhebhu (mandlakazi) ehlasela ondini. abendlu kazingelwayo bayizilomo kwasibiya. inkosana kazingelwayo undaba ozala umandondo nomanyelela. indlu enkulu yakwasibiya yisesibhoshini, umhlaba wabo wadliwa amabhunu engotshe, nobukhosi basesibhoshini abusekho, bacithwa amabhunu enew republic (lucas meyer/louis botha/dawid louw) okuthiwa banikwa umhlaba ngu dinizulu kacetshwayo emuva kokumlekelela ukuhlula uzibhebhu empini yasetshaneni. inkosi ebusayo njengamanje iluzalo luka mtshekula kanogwaza kwakhiphunyawo. alandelana kanje amakhosi akwasibiya nomndlunkulu awo: 1. zembethe [mamyeza] 2. gazu [madube] 3. mdladla [mandebele] 4. mqeku [mambatha] 5. mhenqwa [mamkhwanazi] 6. ngobe [mangcobo] 7. magamanxane [madlamini] kanye nonogwaza [masikhosana], 8. mhluzane [mamtshali] kamagamanxane kanye nomtshekula [mazulu] kanogwaza kanye nosikhobobo kamabhabhakazane 9. sotiki kasikhobobo kanye nomntwana ubekayiphi kamtshekula (uzalwa ngumazulu). 10. edward kabekayiphi. 11. thamsanqa kaedward. Share Comments Favorite

  • ngicele umzukulu wami ukuthi angibhalele. Ngithi angiphonse itshe esivivaneni boGumede! KwaSibiya, izindlu ngezindlu zinesithakazelo zazo. Mina ngithi azihlukaniswe kanje:- GAZU Sibiya ngenkomo. Gumede kaNdaba. Mathula. Mgxebe kaYotho. Ndaba (laba bagcwele eShowe. Babenganyelwe indlu kaMgxebe kaYotho, indlu yase qadi eyayizinduna zakwaQwabe eShowe). SOTOBE Sotobe, Mphangalala. Nobiya. Sibiya ngeNkomo abafokazana bebiya ngamahlahla. Gazu kaZembethe. Mdladla. Ndaba (ngabendlu yasekhohlwa kuMdladla kaGazu, batholakala eShowe). DUZE Ndaba. Maseyama.Sibiya ngeNkomo (baphuma kwenye yamadodana kaNdaba). KHATHI Mbende, Nandisa, Sotobe. Sibiya ngeNkomo. Phakathwayo (Khathi ngumna kaGazu. bazalwa nguNdaba kaMalandela) KHOMO Phambuka, Zamisa, Sibiya ngeNkomo. Malandela. Gumede (engathi baphuma kuPhambuka, indodana kaMalandela ayizala endlini yakwaSibiya) ZAMISA Khomo, phambuka, Sibiya ngeNkomo (baphuma kwaKhomo) NDABA Gumede, Mnguni, Gazu, Sibiya (bancane abakwaSibiya abasebenzisa lesibongo). ABASE NDLINI ENKULU Ndaba KoMkhulu. Gumede kaNdaba. Gazu. Qwabe kaMalandela. Mqeku kaMdladla. uNgobe eseMngeni (laba bayisende likaZembethe, uNdaba. Bayikhanda lilaGazu. Basuswa nguShaka eMahlabathini banikwa izwe laseNgotshe, lapho athi efika eNgotshana inkosi uNgobe wathi uyangena, kwaphuma igama laseMngeni. uMngeni uzala indlu yasesiBhoshini neyaseNtumbane. iNtumbane izala umuzi wakwaKhiphunyawo naseNiyona, ePhongolo. AMAKHOSI NAMAGAMA EZINDLU 1. Ndaba (uZembethe): umuzi yiseMvuleni eBabanango, lapho imithombo yoMhlathuze iqala khona. uNdlunkulu uKaMyeza 2. Gazu (elinye uSibiya): umuzi iShowe (indawo yaseShowe yethiwe ngomuzi wakhe). uGazu ungcwatshwe eduze kwehlathi iDlinza, khona eShowe. uNdlunkulu uKaDube 3. Mdladla (elinye uNtusi): umuzi uMkhumbane eceleni komfula uMhlathuze enhla kwaseShowe. uNdlunkulu ukaNdebele 4. Mqeju (uMkhananda): KwaHhiya eMfolozi eMhlophe, undlunkulu ukaMbatha. 5. Mhenqwa (uNoluju): umuzi yiNkwambase eMahlabathini. iNdlunkulu ukaMkhwanazi 6. Ngobe (uMmemezi): umuzi iMbeka eMahlabathini. ubuye washiya kwaSibiya eseyimpunga yekhehla uShaka wathi akayo busa elaseNgoje. eNgoje wakhe umuzi waseMngeni. uNdlunkulu uKaNgcobo. 7. Magamanxane (Magwaza), umuzi iSibhoshi. Yena ubuse endaweni eyayiphethwe izinduna zamabutho akwaZulu oNkwana Buthelezi, oNogwaza Sibiya (umna wakhe) noMlotshwa kaSiwela inkosi yakwaNkosi. (uNdlunkulu wakhe uKaDlamini) 8. Mhluzane. umuzi yikwa Nqi-nge Khanda. uNdlunkulu ukaMtshali.

Surnames