SIBANYONI

Clan Praise(s)

  • Sibanyoni Ndebele - Pangela, Sibanyoni. Mbina Pangela. Mkhwanazi ohlaza Njengenyoni yezulu, Anga lilitje lelwandle. Ngumagaya geenhloko imbokodo zikhona. Makhwentaba, Phungutjani ekhamba izililela ithi umuzi kababa ukhawukile kanti akusikukhawuka kuzinyangela. Ngebakwasalukazi esinyiso made, Esanyisa ngaphetjheya kwegwa negwana, EsinguNoMbode. Siphuthuma sikaTjhelana esaphuthuma amadoda asabana. NguMavula owangena esiphileni somile waphuma ahlaza njengotjani. Ngowakhwela intaba nyovana bathi wenzani abanye bathi ngiyo inyoni yamakhosi le. Inzima lemnyama kwanga nguMhlanga, anga utjhe ngayizolo, NguMatjhwabi. NguMtjhegwa owatjhegwa, Emakundleni amabili amkhulu, Owatjhegwa kuNdzundza, NakuNcagu kaMbuduma. NgebakwaSibalide eliselide, Nageepondweni. YiPangela eyalila igijima, Yinyoni eneempondo ehloko njengesilwana, Yinyoni engadliwa bafokazana, Idliwa makhosi, Nange ingadliwa bafokazana, Bayayihlawula. NguSibanyoni wakoMyezile, Ngumagqamalaza ngokubona abantwana, Ngoba wabona uSimomo noSibikwaphi. Yeniboleke amathole, Ayokwethula ilitje elintente, Phezu koMadlayi, Liyanyuka liyantenteka, Namhla lewukako lalintenteka. Mbuyeni weziqoko, Owabuyela uMagobholi kaMrhetjha. Marhadulela wakoSelwana, Owarhadulela isilo sijabhile, ngathi ngesokuloyela. Mlayedwa wakoKhohliwe Mhla abafazi ingabantakazana, Mhla amadoda ingabalisana, Mhla abokomo balala bangakasengwa, Mhla abantwana balala embelekweni.¬†¬†Sibanyoni Swati - Sibanyoni, Malambule, Mathetha Khozakhulu,Mhlumayi, dada ela bula amanzi ngama phiko, Nyoni eyakha kabi ya bhekisa umlomo esizibeni, abanye bathi yibambeni abanye bathi yiyekeleni iyenza ngokwenza kwayoSibanyoni Swati - Mathetha, Malambule, Jiyane ,Khozakhulu, Mhlumayi wama Bhengu, Nyoni engaphuzi esizibeni esincane ngoba ibuya nodaka, abanye bathi yibambeni abanye bathi yiyekeleni iyenza ngo kwenza kwayo.Sibanyoni,Malambule, Mathetha, Khozakhulu, Shiyani, Nyoni eyakha kabi yaBhekisa umlomo ngasesiZibeni bathi yishayeni abanye bathi yikene iyenza ngokuzithemba kwayo.asiloboli siyagadlabeza

Surnames