SHANGE

Clan Praise(s)

  • Dumakude! Shange, Mdima waseNsuze! wena osuza kuvele inala,umuhle Shange ufana nokhobe lwebele luvuthiwe luzovuba amasi, umathanga abushelelezi angenangqwayimane,Mangcononongcono! Lala elihle lasekhwanini, wena kaBhodla bakhothe abafokazane,Tsotso olumabele'made ancelisa ingane ingaphesheya komfula, malala amahle alala nomunwe e... avuke a... akhwife ilanga!bandlelihle njengalabayeni!Lushozi kaNojobo!wena kaNomlethi kamadinana, Thanda abantu bengamthandi!Yamela kaPhangandawo!Nina bomdlebe onkomo zimhlophe!wena owavela nensipho izizwe zingcolile zageza ! nina bedangabane elehlula abahlakuli, wena kaMsongi wensimbi ayithwale ayibeke ekhanda khona amagwala ezombalekela!Nina bakazulu limabala lizishozi libuyisa abafazi ekuthezeni, nawe mfazi ongafuleli fulela wanetha! 

  • SHANGE Dumakude,Mdima waseNsuze, Masuza kuvele inalaMdima omuhle ofana nokhobe luvuthiwe luzovuba amasiWena kaMangconongcono, kungcono okwakho Shange kunokwami ngoba mina ngiwumuntu phaqaMfazi omabelemade oncelisa ingane ngaphesheya komfula, Mathanga abushelelezi angenangqwayimane, Mancishana kancane abanye bencishana kakhulu.Nojobo!Mageza ngensipho abafokazane belibele udaka,uBhodla bakhothe umlomo abafokazane bathi sesidlile Dumakude, Phangandawo!Wena wonungu lophoko.Isizwe sakwaSHANGE Isizwe sakwaSHANGE singezinye sezizwe ezinkulu zakwaZulu , kodwa esingabanga nazimpi emlandweni wezimpi ezaliwa kwaZulu . kodwa singamaqhawe emlandweni wakaZulu AbakwaSHANGE badabuka kwaZulu eNkandla , endaweni yomlando omude kwaZULU .Esigodini abadabuka kusona kuseNsuze khona enkandla ngokunyakaziswa izimpi nokwanda kwabantu bachitheka nayo yonke indawo yaseNkandla , bakhona eNsuze, eQhudeni koMacela nasePholela naseMfongozi . Abanye bawela uThukela , bafika bamisa eduze kwaseMgungundlovu Enadi lapho kwaziwa ngokuthi kusesigodini sakwaSHANGE , abanye baqonda kwaMaphumulo bakhe esigodini esaziwa ngokuthi kuseNothweni (abaNondumo) bagcina bekhonza enkosini yakwaCele uMkhokheli , abanye baqonda eMudeni abaziwa ngokuthi abakwaDumakude , abanye baqonda Hillcrest (eMolweni) abazibiza ngokuthi MDIMA - abanye baqonda eMbumbulu naseMID-ILLOVO, abanye Espringvale abanye Ebulwer nabo abazibiza ngokuthi DUMAKUDE abanye baseMkhomazi . bonke basakazeka kanjena base bazalwa kanje uShange wazala uDumakude ,uDumakude wazala (Mdima, Sondlovu, Nongama) & (Mngcobo, Mzimase)uMdima wazala uNojobo ,uNojobo wazala(uLushozi, uPhangandawo, uNondumo, uGajana)uPhangandawo wazala (uYamela ,NoNzwakele)uYamela waba inkosi yokuqala waganwa amakhosikazi cishe abe seshumini sesikhombisa,wazala I Nkosi uMgomo nabanye ,uMgomo wazala ( Inkosi uSinxi{Nqumizwe} ,uMahhashi),uSinxi wazala uJuly {uMagamenkehli umafika ziyibhensula naye ayibhensule} neNkosi uKwazikwakhe nabanye  ,uKWAZIKWAKHE wazala uVela  iyona inkosi ebusayokwaSHANGE ezigodini ezintathu eVuma eNkanini naseMamba-eShowe . Abantu bakwaSHANGE njengoba sizwa bangabantu abangavamile yonke indawo-abantu abahlangene,abasizanayo. Akekho umuntu khona ongowakwaMDIMA ongeyena wakwaShange, akekho ongokwaDumakude engeyena owakwaShange nakwaMdima ,isibongo uShange , bonke bakwaDumakude nabakwaMdima yazi ukuthi abakwaSHANGE futhi akekho uShange ongayena uDumakude noMdima . uNojobo uthathwa njengekhanda lamaShange ngoba wabelisoka wabanamakhosikazi amaningi wazala amadodana amaningi wazala uLushozi noPhangandawo endlini eyodwa wazala uNondumo Bengishilo ngenhla ukuthi indlu kaPhangandawo iyona eyabusayo kuze kube namhlanje . iyona lendlu eyazala uYamela owasuka eNadi eduze kwaseMgundundlovu waqonda eShowe lapho abusa khona wazekhothamela khona i-Eshowe isencane ithuna lakhe alikho kude kakhulu naseShowe , yase iqhubeka inzalo yakhe yabusa uNodumo yena waqonda kwaMaphumulo . nanto uzalo lwakhe kwaMaphumulo esigodini saseNothweni , abanye babo bangena ekukholweni lapho , ngokufika kwabafundisi bokuqala baseLuthela (intombazane yakwaShange eyinzalo kaNodumo iyona yokuqala eyaphenduka yaba ikholwa igama layo kwaku-nguMathenjwayo uyena intombi yokuqala eyashada umshado wesikholwa ngo 26 June 1876 kwakhala izinsimbi masontweni yonke indawo ngisho naphesheya kwezilwandle intombi yakwaShange iba likholwa elinsundu . iLuthela yenza isenzo esihle . Omunye wamadodana kaNondumo u-Andries wazala amakholwa odwa , uLushozi kaNojobo wasala eMgungundlovu nenzalo yakhe yasala eMgungundlovu yathenga izindawo nayo yangena ubukholwa kodwa abanye baqonda eMsinga -oGajana wazalwa uMdelanto, uMdelanto wazla uMbambela wazala uSihlangu umzukulu wabo nango Emlazi unit G onesitolo. Ngesikhathi uYamela ephindela kwazulu njengoba sengike ngasho abanye baqonda ngaseThekwini -njengoMavela -okaMgomo , uMavela wazala uMdluthu wazala uMkhumbane ongaseThekwini , uMkhumbane waba namadodana eyokuqala kwaba uMlahlwa walanywa uPhindela noMadevana . uPhindela wazala uSindina (Simon) owaba induna eMgungundlovu iminyaka eminingi eSobantu uMadevana wazala uNhlava noShintsha noMhlangana owazala uDick , uDick owazala inkosazane yaseMadimeni eyaba uNobuhle ezigabeni eziningi ngo 1972 no 1973 yaze yaba ngowokuqala kwabaNsundu owangela umncintiswano womhlaba wonobuhle phesheya eLondon , u Cynthia Thando Shange Enye indlu eyabanekhono yahambela phambili ileyo kaYamela owazalwa uSanusanu owabananadodana amathathu u-Austin (Mfihlo) owathatha intombi yakwaZulu uMadinuzulu owahlala kakhulu eVryheid manje usondini , Ulundi wazala u-Azalea owaba umfundisi wase Church of England eNkandla , wazala u-Othaniel (injula ) owabhala incwadi eyaziwa kakhulu "INJULA NOKUJIYA KWESIZULU" nezinye. Bonke abantu bakwaSHANGE bayazalana eduze , Bonke basondelene banalobo budlelwane njalo. Uma bebongelwa kuthiwa : SHANGE DUMAKUDE MDIMA NOJOBO PHANGANDAWO YAMELA MGOMO SINXI (Gubuzela umuntu ngeHhemu lakhe kungabi ndaba zalutho Mfazi omabele made ancelisa ingane ingaphesheya komfula . Umancishana kancane abanye bencishana kakhulu uMageza ngensipho abafokazana belibele udaka , Umathanga abushelelezi angenanqgwayimane , uBhodla bakhothe umlomo abafokazane Msongi wensimbi ayibeke ekhanda Nyoka yadukelwa umgodi wayo yangena kowesamabane , Ngqukumbane yemikhonto ,Nthuthwane ekhwela ngothi Mangena ngezitho ekhaya , Zululizishozi libuyise abafazi ekuthezeni ,ena mfazi ongafuleli fulela wanetha . uNojobo kaNjobokazi , unofanelwa iso lakhe kanye nendlebe yakhe , igwaz‟ uZacela wazalwa eNgome yagwaza uZacela ezalwa eNadi , uZacela waseNadi imgwaze ngelakhe ijozi ,uZacela waseNgome imgwaze ngelake ijozi ,ngobinengwa amagamabizo ukwefanana. Okuseqinisweni lesizwe sakwaSHANGE singamaqhawe ezintweni eziningi ekudabukeni enye INTO `wakahina.co.za`.abaphiwa yona yesizulu ukwazi amakhambi .Sithola khona izinyanga ezinkulu nezihlakaniphile ,Sizwa ukuthi eMseleni kaTomu kaMfuthe kaLushozi kaNojobo kwakuyinyanga enkulu . Iyo lendlu futhi kaMfuthe lapho kwaqhamuka khona amakholwa okuqala eMgungundlovu oNkumane (TIMOTHY) kaTOM kaMfuthe okuyibona abaqala bakha isonto laseWeseli edolobheni noDhladhla uyise kaMnu .eColenso Omunye owaduma kakhulu uZenze kaNzwakele kaPhangandawo owaba inyanga enkulu , Sizwa ukuthi waze wayosebenza noNdlunkulu kaSolomon umaSibiya la iNgonyama eseyakhothama uBhekuzulu owabizwa ngokuthi UNYANGAYESIZWE ngoba uShange walapha endlunkulu kwavela iNkosi yesizwe yaqanjwa igama „UNYANGAYEZIZWE" Ngingakuphawula ukuthi abantu bakwaSHANGE bangabantu abaphansi kodwa akhona amashinga nakhona .USINXI SHANGE wabelishinga kakhulu ngangoba uke waze wamiswa ebukhosini -kwabamba umfowabo uBagibile Baningi abenza okuhle emlandweni wabakwaSHANGE ,basekhona namanje NB: Muzi wakwethu kukhona iphutha ekumele linqandwe elingesilo iqiniso thina bakwaShange asihlobene noCele asiphumi khona, esikhathini amaShange esesabalala nezwe ewela uThukela amanye akha endaweni eseningizimu noThukela okwagcina izizwe ezazakhe Kuyo zihlanganiswa uMkhokheli Cele owagcina eyinkosi..ngesikhathi ingonyama uShaka ebulawa uDingane, uMagaye Cele inkosi uShaka yayimkhonzile kakhulu imbiza ngomnakwabo, ibutho likaDingane uHlomendlini elalihlasele kwaDukuza lalitsheliwe ukuthi limqaphe uMagaye angabaleki wayeqashwe nayinja yakhe eyagcina imdlile ngenxa yendlala. kukhona abakwaCele okuye kuthi uma sebethukuthele bekusho befunga leNkosi yabo eyadliwa yinja noma bethi iNkosi kaMphesheya. loMphesheya abamushoyo wayengowakwaShange eyisakhamuzi ezweni likaMagaye. kungekhona ukuthi kuhlotshenwe.  Muzi wakwethu kuningi okusele lapha kulomlando okungekho, nokuzalana akuphelelele kwamaShange ngezindlu ngezindlu akuphelele. nixole kokusele, nami ngigadle kwasho ukuthi zimfishane engidla ngazo. oKaMafutha enkomo isanqumela uyabonga umntwana. 

    • mina engingakusho noma engicabanga ukuthi uMdima wayengenaye unkosikazi oyedwa ngoba mina mengibala ngokuzaleka kwami ngiphuma kuye uMdima, ngizalwa kanje, Mdima uzala Chumisa ezala Shezane ezala uNongama ezala uJilindebe ezala uMajila ezala Sobona ezala uSgcane ezala uManeza ezala uShezane ezala uMjanyelwa yizeke engeyedwa ezalwa nezinye izinsizwa eziyishlanu emvakwakhe. UMjanyelwa ezala uDingamandla ezala uZwelihle(ongasekho emhlabeni) kanye nami Zimcela uthando (sphamandla) ngyabonga ngyanithanda madima ubumbano luhle.

    • mina engingakusho noma engicabanga ukuthi uMdima wayengenaye unkosikazi oyedwa ngoba mina mengibala ngokuzaleka kwami ngiphuma kuye uMdima, ngizalwa kanje, Mdima uzala Chumisa ezala Shezane ezala uNongama ezala uJilindebe ezala uMajila ezala Sobona ezala uSgcane ezala uManeza ezala uShezane ezala uMjanyelwa yizeke engeyedwa ezalwa nezinye izinsizwa eziyishlanu emvakwakhe. UMjanyelwa ezala uDingamandla ezala uZwelihle(ongasekho emhlabeni) kanye nami Zimcela uthando (sphamandla) ngyabonga ngyanithanda madima ubumbano luhle.

Surnames