SHANDU

Clan Praise(s)

  • ndabezitha!!!! shandu ka ndaba, mthiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla, dumisa, ushandu akangakanani ngoba nasentendeni yesandla ebengahlala ,nasothini lomkhonto uyenela, wena ka sontshikazi, khumbulama gwala,  owadla imiphokoshwana emibili waze wadla ngisho neyokusibekela. cilwane **************************************************************************************************  ushandu owalima insimu wayilimela izinyoni, zambonga zathi tjiyo! tjiyo!  ubhabha magwaza, unkentenkente, olwakhela ezintabeni zase nhlazatshe; kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile; bathi ingabe lolu nkentenkente lunkenteza lwenzani; ndaba ko mkhulu; ndabezitha!! (abakwa mbatha bahlobene nabakwa mbeje; ushandu wazala umagwaza,mbeje,mbatha no dladla) ----------------other ----------------- shandu kandaba wena ovimba ngenkomo abafokazane bevimba ngezihlahla mageba magwazaphindelele njengezulu mnoneleli kansele ngokuthwalisala sensele manyosi kadlekezela wena owadla intondolo yembuzi wayiqeda kusa dladla shandu ongengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyanela nina enabamba inyamazane engabambekiyo nafika ekomkhulu senembethe isikhumba sayo kwaze kwathiwa ningabakwambatha ngokwembatha uzulu ehambaze nina bakwasikhumba senkomo enkulu esabuya nomqubula kwazulu nina bakagubuzela umuntu ngehhemu lakhe mgidi kankombane owadla inyalazi wayisibekela nina bakwakhumbula amagwala bhabha ndabezitha!!!!! ========================================26/04/11========================================  izithakazelo zakwa mbatha: (compiled by Mjabuleleni Shandu & Kwanele Selby Shandu)mbatha, shandu ka ndaba;shandu son of ndaba, gumbi lama gwala;protector of the weak, sontshikazi;grandfather of shandu, mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla;you who fence your yard with cattle while others fence with wattle;ndabezitha!;a clan name combining shandu's father and great-grandfather mpangazitha,ushandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela;nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa;shandu is small physically, he can fit on the palm of a hand,even on the tip of the spear he can sit comfortably,mazalankosi;mavungama,those that give birth to kings, those who grumble and complain,mathabathanyawo;those who step out with their feet;makhabaluthuli;those who always kick dust; makhub'anothuli;those who work hard, nina be nyathi emnyama ka nsele; you of the black buffalo of nsele,u shandu owalima insimu eyilimela izinyoni; he who planted a garden only for birds;zase zimbonga zathi tjiyo... tjiyo... tjiyo!birds would thank him by coming to the garden and sing,ubhabha ku gwaza;one who uses this sound as he stabs;unkentenkente olwakhela izintaba zase nhlazatshe;one who climbed hills of fort nhlazatshe;kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi ingabe lolu nkentenkente lunkenteza lwenzani;unclad women came out of their huts asking themselves what this particular man was doing,ushandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwelanga;shandu who only wears the blanket when the sun sets,ushandu omuhle ngamazinyo akhe; shandu who has beautiful teeth;wavala nge hemu emizini yamadoda;his heroism made him to close other people's kraals only with a shield,uzihlabathi zolwandle;as invincible as sands of the sea;ebe emkhulu engangezulu;he who is as great as heavens;wena ka magizagiza;the one of magizagiza, mulamlankunzi zidedele zibulalane;one who is a peace maker but leave them to fight on,shandu uyinkosi eyabonwa nawu shaka ka senzangakhona;a king who was even recognised by shaka son of senzangakhona;yena abathi u shaka kashayeki; shaka the invincible; wathi shandu ka ndaba uyinkosi, futhi uyohlala uyinkosi;he said you are a king shandu of ndaba and you will remain king,ndaba ko mkhulu!you of the royal household; wo! nyathi;wo! buffalo, mbeje, mndaba, mlotshwa, magwaz'aphindelele njengezulu,mbeje, mndaba, mlotshwa,you who stab repeatedly like heaven;mavungama owavungamel'umvelase evela enyandeni,you who complained when mvelase was brought from the bundle of grass;dladla, mpembe, gadlela, mhlophe, dwala;mgabadeli owagabadela inkundla kwabulawayo;you who crossed the grounds of bulawayo;mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda! you who took other people's cattle!mbatha wena owambath'isikhumba se nyathi, u zulu esahamba-ze!you who wore the buffalo hide while zulu was still walking naked;wena owaba ngu ndabezitha kuqala; you who was ndabezitha first,baze bazama ukuthatha izibongo zakho ngamaqhinga!they tried to take your praisename with sinister plans;wasala uzisebenzisa, njengoba usazisebenzisa namanje;you kept using your praisenames as you are still using them today!ndabezitha!ndabakomkhulu! you of the royal household! Mjabuleleni Shandu: mjabuleleni.shandu@gmail.com

    • Wow. Broda cud u plz send me izthakazelo ne history yakithi @ tabsmthiya@hotmail.com or @ tabsmgabadeli@gmail.com

Surnames