SHABANE

Clan Praise(s)

  • dwala, mpingoshe hlezelibovu mlinga mboyisa, nina enigezemadwaleni abane begeza emaxhaphozini, thalalivuzinyama, manyelindlela kadadewabo, gcagcabane.  

Surnames