SEAPARO

Clan Praise(s)

  • By:

    Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000003380 StartFragment:0000000454 EndFragment:0000003364 Ke nna ngwana ga Samputula sa go nyako nthoba Sa hwetša ke le ye mothata kgorong ya ga Letsiri la Mothalong La hwetša Kgemethe le Sankoko ba bjalo ba bo Makalakatši wa bo Modiloti, kgokolo sa kwena.   Kenna Seaparo, nna Ngwato a’ Mphela, Ke seaparela nkwe thibego, nkwe ke e botse mabala ge ale kgakala Kenna Leota, kenna motho o a tšwago metseng, a rego sefata sa Tšidintsi ka thiba Ke thibile ka nko ya selepe kenna mathule kenna mathulathula oa Montshwaneng Kenna lešagašaga la molapo ke lešata la bo marothi a dipula, bare lekgoa le ile la a emelela ka koloi, Le lengwe la emelela ka mmoto wo mogolo wa mallaTšhwene A re tlou rola dinaka o lahle otlo robega o se tlo bolaya ke naka tša Bathoka Are mpepepetu le Magola-a-ntsho makwe o ile ge atlo tšhaba a agela metse dithabeng a rulela ka menwana ya batho, a ba a rulela ka menwana ya bana le bo mmababo Ba re tladi e teile kamo nokeng ya Maboragame Kgane yare go tia ya ba ya korobetša mororo Banna ka moka baitše batšea marumo bare ro hlatlegela Bare aowa lesetšang ke Modimolle e a dumediša e dumediša Mosego e re dumela Hlabirwa tatago Phaari ya Maroteng. Ba re ke selepe se hubedu sa ga Maarepo seimeletša batho ditšhabeng A re ga ke tule ka letlapa ke se lefšega, nna ke lateletša go hlaba Ke nna ye ntsho ya ga Phala ya mmala phatleng, e hlabile ya Maroteng dikgopo Modiša wa yona a tšhaba a tšama a phatlalatša dinao. Nna ga gešo ga ke e tobe Re boa Mohlake, Mohlaka Marole, Mohlopi WA Mmasebutla sa Dimo Seolomathebo, Wa naka Dira le magodu. Nna rebowa phooko le phookwane, Mabje-maramaga mabje magolo ka mabedi e kago mae a tshilwane.Re bahloko ba Raphogolwe ‘a Ngwato.Rena re Marota ‘a Mahwibidu, digolokwane tsa Tsate, dibolaya diipolalela, boba tsa Mohlaka. Ke tšhaba baditi!!!

Surnames