SALILA

Clan Praise(s)

  • SALILA - Mpunzane. Mpunz' muni bayibamba ngendlebe inikine. BonaboMeyila sitimela sematsafa, boMiliya nhlitiyo letitfobile, Nyamatane lemnandzi ayibanjwa mavila, Bhuku alatiwa badzeshi libhalwe emadvwaleni iNingizimu neMphumalanga yakaLoBamba. Mswati lonsundvu nemabadlala lamhloph' entsanyeni. Awudzeleli uzuba zuba lekudze ngobe uyati ayikho inyamatane letingelwa njengawe. Salila. Biblical reference Psalm 137v1-3. By the rivers of Babylon, there we sat down and wept, when we remembered Zion. Upon the willows in the midst of it, we hung our harps, for there our captors demanded of us songs, and our tormentors mirth, saying, “Sing us one of the songs of Zion.”

  • Mpunzane, duka lelincane, Mpunzimuni lebatsi bayibamba ngendlebe inikine. Nyamatane yematsafa ushiya tinjongosi tihhema. Bhuku, Nabomeyila, Sekwati, Nyankwabe, Mningizimu. Chawe, wena wondl imphi yemaZulu nebadzeshi. S'khalela ngaphakatsi kuhle kwemvu. Ngubo yetive, wena wambhatsise emaNguni wonkhe, wandlalela emajaha wawafundzisa kubhebhela esikhunjeni kungakafiki mibhede. Wasebukhosini.

Surnames