SACOLO

Clan Praise(s)

  • Nkhosi, Ndzabukelwako, Nyandzeni, Dada labhula manzi ngezimpiko, wena longavali ngemivalo uvala ngemakhandza emadvodza, magesela walanga Ndzabukelwako

  • Sacolo Sabonyandzeni akuvalwa ngemvalo kuvalwa ngamakhanda amadoda, magesela walanga Ndzabukelwako

Surnames