QHINEBE

Clan Praise(s)

  • Amakhomazi, OoGqugqugqu, Oozithonga zintathu, OoHaha, Oodukanamahlathi, Umth' Omde owavelela eHoyita!!

    • "umth' omde owavelela ehoyita!! " ndiyaqala ukusiva esi. Bendikhe ndeva umntu efakela noPhalela neNkonjane ebhabh' emafini.

Selected Category: Q

Surnames