PUTWANA

Clan Praise(s)

  • AmaGcina,OoTyhopho,Xhamela,Nokwindla,Ncancashe,Magawul'ikhula,Malamb'edlile alambele inyama yenyamakazi,ubutsolo beentonga,umatheng'isali engenahashe athi ihashe uyakuliboleka emfengwini,iinto ezidla iigusha zamabhulu zithi zizduli zethafa,xa zidla iibhokhwe zamadoda zithi yiminqabaza yehlathi,nkomo zikaMCHE zika Helushe zika Gadlume zika Phatho.

Surnames