POTELWA

Clan Praise(s)

  • Potelwa Dlamini wankqangi, Dlamini watanci Jama kaSijadu, uJam' owajamel' inkungu de kwavel' ilanga, Wajamel' ilanga kwavel' inkungu;  Nkom' ezimnyama zikaFakade (Fakathi), Ufaf' olumadolodolo lukaNtengeshe,  Int' ezidl' emini kub' ebusuku zishiyel' izilambi, Nkom' ezimnyama zamaZizi, AmaZizi kaNtengeshe, uMbhekis' owabhekis' amabhulu ngapha nangaphaya. uSijad' owajakadula waluwel' uThukela ngeenyawo. uNomane int' ezikhabakhaba de zikhabe ngaw' omane, Niyaziwa kelakaNgwane nina bekhethu, nina bakaMtiti, uMtikitiki kaDlamin' odl' edlikidla. Nkhosi Dlamini wena wekunene, Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela!Sidlubuladledle saka Lobamba sona sitsi sibadla sibe sibadlubulisa, Samketi sinembova emalangeni,wena losidvwaba silutfuli, singabantolo ufute ekhabonyoko, Nkhosi wena lowabophela lokuhle emfuntini wentela bafati batekuhawukela, Nkhosi Dlamini   Niyaziwa nakwaZulu Mzizi, Jama kaSijadu; Mafuya ezifayo izinkomo zikaMlangeni; Mabandla kaNzila, Nzila-mkhonto; Mathole kafakade (Fakathi); Bantwan bomSuthukazi osishuba sisemqolo; Nina bakaLusibalukhulu, koNdlovu edla ekhaya ngenxa yokweswela abelusi; Mnyamezeli! ngokwenyamezela izimpi zoKhahlamba; Bonke ooDlamini banqul' uDlamini watanci; Ndibiz' ooMtatela, Lamyeni, Ngxib'inoboya, Makhwabe nawo onke amaDlamini. OoSandlulube, Mabetshe, Bhanise, Nzila, nabo bonke ooDlamini. OoDlamini bakwaDhlamini, bakwaNkosi, bakwaPokwana, Bikitsha, Mhaga, Sangqu, Potelwa, Mhambi, Siguba, Mnqandi, Nyathela, Mfihlo, Jack, nabo bonke ooDlamini abakhona. Ngubondze, Khuze, Lusibalukhulu, nina beNgwenyama yekunene, nina beNdlovukati kelakaNgwane   Nowadays one finds Dlaminis intermarrying each other such as a Dlamini from Swaziland, KwaZulu-Natal, Eastern Cape. This was supposed NOT to be like that as we all claim to be the descendants of our great great predecessor Dlamini (Dhlamini). Through the wars back then, we dispersed and we lost our ONENESS and UNITY, that inflicted our identity resulting being diluted.    DLAMINI IS ALL OUR GREAT GREAT ANCESTOR, DLAMINIs.

  • Dlamini wankqangi, Dlamini watanciJama kaSijadu, uJam' owajamel' inkungu de kwavel' ilanga, nkom' ezimnyama zikaFakade, ufaf' olumadolodolo lukaNtengeshe, int' ezidl' emini kub' ebusuku zishiyel' izilambi,Nkom' ezimnyama zamaZizi,AmaZizi kaNtengeshe,UMbhekis' owabhekis' amabhulu ngaphaya. USijad' owajadula waluwel' uThukela ngeenyawo. UNomane int' ezikhaba ngaw' omane. Sizukulwana sooMtatela, Lamyeni, Njokweni, Betshe, Sandlulube, Bhanise,Yintakani le? Sisandlulube madoda iINTO `wakahina.co.za`.zikaNtengeshe (by Sijadu kaPotelwa eBolotwa, eDutywa).

Surnames