YENI

Clan Praise(s)

  • Yeni, Shibase, Gcobakatane, Zondi (Not Nondaba), Mgabhase, Mqathongo, Qhenya Mntomuhle, Nkophe ezinde ngokuqhwebana, Nduku zinobulongwe ngasempathweni, Ntombi ezibuya emendweni ngoba zesaba ukuhlupheka, Mzungu, Sofeke, Mntungwa, Shayankomo.

  • Shibase, Mqathongo, Hlatshane,Bhengu,Mntungwa,Nodlela, Mgabhazi,Nkophe ezinde  ngokuqhwebana,Mancinza abancinza I intombi maqede bayibuyisele esokeni, Ntombi'zibuyemendweni ngokusaba ukuhlupheka, Zondi,Nonyukela owanyukela egqumeni lakwasamasama,Muntomuhle,Qhenya,Shayankomo

  • Shibase; Zondi; Mqathongo; Luqa; Gagashe; ntomb' ezabuy' emendweni ngokwesab' indlala; Nondaba; nduk' enobulongw' emphathweni

  • Shibase, Mthungwa, Gabase... Nkophe ezinde ngoku qwebana, Ntombi ezabuya ekendeni zesaba indlala, Qhenya

    • Kuthiwa Mgabhase hhayi Gabase. Kuphinde kuthiwe Mntungwa hhayi Mthungwa. U Zondi kwakuyigama lomuntu wakwa Shibase/Yeni akukhulunywa ngo Zondi wako Nondaba, ngakho ke asikwazi ukuxuba izithakazelo zakwa Yeni nezakwa Nondaba Luqa. Esikhathini samanje ngenxa yokungazi umlando kukhona abakuhlanganisayo kodwa kuyiphutha lokho. U Yeni akalona uzalo lo Bhambatha wayezalwe kwa Radebe wazala ingane yentombazane okwathi seyikhulile yagana umuntu igama lakhe lalingu "Zondzi" izalwa ngu Shibase eKoloni, ngenxa yolimu e KZN abasho ukuthi Zondzi bathi "Zondi". Kunabanye o Yeni abazibiza ngo Zondi basuke bekhuluma ngalo khokho wabo u Zondzi ingane ka Shibase hhayi u Luqa. Ngiyabonga

Selected Category: Y

Surnames