XIVURI

Clan Praise(s)

  • Tinyimba ta ka Xivuri hi to leti: N'wamhangana, Mavilane, Xivulela, Nghonghoma. Va-khale: Makuye, wa Mngena, wa Maxakule, wa Chambe, wa Xihenyani kumbe Xihenyisi, wa Xivuri. Xiphato: Gogweni nghamba. Hambi rini vechava ya ku vita mananga. Gogweni Nghamba. Hambi ri ri Bvexa va ya ku vita mananga. Mahuma na mona, va tlhavana va ntsenga, va andzula vurhena. Hi huma nkuweni wa Mbingadzi, hi Vabvexa.

Selected Category: X

Surnames