XHOSA

Clan Praise(s)

  • Awu UXhosa Yen' ubuqu xhosa owaxhosa isixhosa samaxhosa sixhosa eso singasayikuxhoswa ngulowo athi azibize umxhosa engenguyanga umxhosa!! ndithi Ez'kaMalangana INTO `wakahina.co.za`.kaXhosa, EzikaNkosiyamntu,Tshawe,Togu,Skhomo, Tshiwo ka-Ngconde, Mdange, uPhalo omhle, Khawuta kaGcaleka....AmaTshaw'anobuRharhabe kuba ziiNkosi zemveli....Aaaaah-aaa,Ndlu enkulu kaGcaleka..Iinkosi kuMajingqi,iinkosi NgeNdalo...Sikhotsholo sinamande saseMaTshaweni....INkosi zaMaXhosa......Aaa-Zwelonke! Aaa-Mkrazuli!Aaaa-Ngangendlovu!........Aaaaa-Ngangomhlaba!Aaaaaa-Mandlenkosi... Gcaleka lineage xase sizithutha sityenenez' Umendo oya kooBawomkhuluXhosa!!uMalangana!!uButsolo beeNduku!uMbeng' oNomsiuNkosyamntu,Nto kaTshawe,uSkhomo, uToguuNgcond' oneeNtshaba! uTshiwo!uMdange,Phalo omhle!uGcaleka,uKhawuta,uHintsa!Abafazi abaweli Mlambo ngee lokhw' ezimfutshane!====================================Rharhabe lineage Xhosa!!Malangana!!Butsolo beeNduku!Mbeng' oNomsaNkosyamntu,Nto kaTshawe,Skhomo, ToguNgcond' oneeNtshaba! Tshiwo!uMdange,Phalo,Rharhabe omkhulu!! Mlawu,Nqgika======================= 

Selected Category: X

Surnames