XABAAA

Clan Praise(s)

  • NguMbundela nelanga,NguHlokwemamba, NguHlakahlaka lemikhonto.Ngurhokdzan' wakoMdawu.NguSkatana wokwenanela,NguMakhob' egej' iinhloko zamadoda,NguS'nanja sikaHlabathi, Sihlahla sokubalekel' esabalekel' uNoMatjakatha.NguMbali emliya yamadoda.NguQab' ongavali ngomnyango kodwan' ovala ngeenhloko zamadoda.NguMarhilibidel' owarhilibidel' ikomo neempondo zayo.NguTherekani ngiyatherezela......

Selected Category: X

Surnames