SIMELANE

Clan Praise(s)

 • Simelane: Mntambo, uNovetshe, Jiyane, Ntethe, Nqoboza, Mbabala, ooNgub' ayinyathelwa

 • Simelane Nabongwane Mphembel'khulu ndlebezinchewa zachewulwa magundwane wena lowagicika nesilulu wate wayewufika Mnguni wasebhuhleni nkomozidlekhaya ngokweswela umelusi zaye zeluswa yintombazana uGelezane

 • Simelane Mnguni wasebuhleni naboNtungwa naboNkhosi naboNtjingila naboNgwane mpembelikhulu lakalokotfako ndlebezimchewane zachewulwa magundwane ndlebezikhanya lilanga ninematalankhosi mahlemangwerengwere ekhaya netsafeni,ndlovu zidlekhaya ngokweswelumelusi bhozongo.

 •  Tinanatelo takaSimelane  Nati tinanatelo takaSimelane tilandvwa ngetindlela letehlukene. Lokubanga kutsi kube netindlela letehlukene kutsi labatitekako abatiteki ngendlela lefanako tinanatelo. Loku kubangelwa kutsi umlandvo wetfu bewungabhalwa phansi manje labanye bateka ngendlela lebeva ngayo kepha tonkhe tisasho bona labekunene:  Simelane  Mntungwa  Nabompembe  Nabolokotfwako  Ndlebe zimchewane,  Zachewulwa ngemagundvwane.  Ndlovu zadla' ekhaya  Ngokweswel' abelusi  Nine bakashihhawu nesibovana  NaboNgwane  Mazala nkosi  Nabosidlukula dlwedlwe sikaLobamba  Sasibaphethe, sibadlukulisa.  Nabonkobe ziphekw' emthini  Zafik' emagaleni zanyanta  Simelane  Mnguni  Mnguni waseBuhleni  Mnguni waseGudu  Mnguni wakoNtjingila  Wena owagiqika ngesilulu eNkalaneni  Wena umuhle kakhulu  Wena  lowatala Somhlolo.  Ndlovu zadl' ekhaya ngekwesw' ebelusi  Zaze zeluswa intombazana uDengezane  Madela…..   Ngokudela izinkomo wathenga ukulunga  Lubisi luyadlanga alunamphuphu  Lubhembedu olumaletj' anentsanyeni  NaboNgwane  Simelane  Mntungwa kaNdlovu  Mpembe lakaLokotfwako  Nabolakana ekhaya netsafeni  Umbone ngani kutsi nguMnguni  Umbone ngetindlebe kukhanya   Awucedvwa Ngwane.   Umlandvo webakaSimelane;;  BakaSimelane ngekulandzisa kwaGinindza, (1992), bangebeNguni bamaNtungwa kungako babitwa ngekutsi ngebakaMntungwa-Mnguni. Labanye bakaSimelane bakhontiswa esiveni semaSwati kudzala kusabusa iNkhosi Ndvungunye lobekaganwe nguSomnjalose Simelane make waSobhuza Wekucala. BakaSimelane bebadvume ngekuba tinyanga temphi. Bebasita kuniketa imitsi emabutfweni aSobhuza Wekucala. BakaSimelane bebatinte eNkalaneni ngaseveni laNdwandwe, KaZulu.Bebatiphetse banebukhosi babo ngembi kwekutsi iNkhosi Zwide ifune kushwacatonkhe tivane lebetakhelane nave. Sibongo sakaSimelane sandze lonkhe live.Badzimate banendzawo yabo kuNtjingila , eShiselweni. Lendzawo yacanjwa ngelichawe raso Ntjingila ngekulandza kwaMilikha Simelane abutwa nguMandra Zulu eNtsatselini yamhlaka 3 kuNgongoni 1999. Kutsiwa lapha bekunaMaweni kanye naNtjingila longuye lomdzala. Baniketwa tindzawo retimbili kutsi babukele inkhosi khona bangetewubangisana esitulwini. Ntjingila waniketwa lela lakuNtjingila kwabesekutsi Maweni waniketwa leli laseNtjanini. Kutsiwa Maweni nguye lowahamba wayolandza Ntjingila lena emuva eNkaleni KaZulu kutsi atewubuka lomhlaba labawuniketwe yinkhosi. Bebakhuluma lulwimisigodzi IwesiZulu lesikhulunywa ngemaHlubi nemaMpembe lakhelene nemaMpondo. Lolulwimi Iwabo belwatiwa ngekutsi siMpembe. Kungako nabahaywa kutsiwa •nabompembe'.Kutsiwa belungafakwa kulesive lesi. Empeleni bewungeke ubalokotse ngendlela bebatfusa ngayo kungako etinanatelweni tabo kutsiwa boNabolokotfwako. Kutsiwa bebatisika kancane lapha etindlebeni kepha loluphawu beluba luncane kwangatsi badliwe ngemagundvwane kungako nje kutsiwa etinanatelweni tabo •Ndlebe zimchewana, zachewulwa ngemagundvwane'.  Mbamba mbamba Simelane, Maseko, Gule naMtsimkhulu bekubanaka. Kepha ngekuhamba kwesikhatsi base batiphembela tivana tabo njengoba nyalo sekutibongo letitimele. Bekungemagama lawa ebantfu labaphuma esendzeni Iinye.Lomunye khokho wabo bekunguNdlovu kungako bakaSimelane nebakaMaseko  kutsiwa kubo •Ndlovu zadl' ekhaya, ngekuswela belusi'. Kutsiwa Simelane Iowa lesikhuluma ngaye lapha abetalwa nguMnguni bese yena Simelane atale Ntjingila lokunguye lowagcina abaleke wayongena eSwatini. Ntjingila ungukhokhomkhulu wesitsatfu kusukela kuMnguni. Mnguni kutsiwa wabulawa libutfo laShaka eLuphondvQ lapha bekalibutfo khona. llndvuku takhe tatsatfwa msa wakhe Simelane lowayibamba kushisa. Kwagcina kungasamhambeli kahle naye Simelane lapha ebutfweni laShaka. Ngaleso sikhatsi kwabese kufika Iibutfo laMswati Wekucala wabese Simelane uyambuluka uhamba naMswati. Mswati wamtsandza kuSimelane ngoba abati kutsi utamcatsatela ngemasu emabutfo aShaka kute bancobe uma balwa nabo. Kutsiwa tingwazi temabutfo bekungemelula kutsi atibulale Mswati natifikile ebutfweni lakhe. Kutsiwa emaZulu abatitsa letinkhulu nelibutfo laMswati ngenca yaSimelane.BakaSimelane bangematala nkhosi ngobe naku Sonjalose atala Sobhuza Wekucala kungako nasetinanatelweni tabo kutsiwa .Mazala nkosi'. Ngobe naku Sobhuza abetalwa nguLaSimelane bakaSimelane bayakufaka loku etinanatelweni tabo nabatsi•nabosidlukula dlwedlwe sikaLobamba. Sibaphethe, sibadlukulisa'.Kutsiwa kubakaSimelane emancobo ayatila ngoba ahambelana nendlela lebatfola ngayo kuba tikhulu KaNgwane. Bhozongo lobeyindlalifa yakaSimelane lowahlaliswa kUSomnjalose aphuma eNkalaneni kute aphephe, wabese wentiwa sikhulu endzaweni yesikhulu lesehliswa esihlalweni lapha esigodzini sakaHlatsikhulu.Lesikhulu saketulwa ngobe besiphetse inhlanyelo yemmbila ngesandla. Watse natsi uvula sandla watfola lommbiJa sewumilile. Loku kuyabalwa etinanatelweni tabakaSimelane nakutsiwa •Nabozinkobe zaphekw' emthini, zafik' emagaleni zanyanta. Kutsiwa futsi abayidli inyoni lekutsiwa yincwincwi. Lenyoni kutsiwa inemsebenti lomkhulu nakukhishwa umntfwana enyonini • Kantsi nelidziya abalilokotsi nakancane labekunene. Nalo lidziya Iinemsimeto lotsite leliwentako kulesibongo. Kungako vele lidziya libitwa ngekutsi lakaSimeJane. Kutsiwa akunkhani idlala bantfwana kubakaSimelane. Nasebatfukutsele ababuyeli emuva. Leligama lelitsi indlaJifa lisu.selwa egameni klitsi indlala lifa. lekusho umuntfu lekumele andlale lifa alabele labakubo nasekufe uvise. uKukhipha umntfw~a enyonini kungesikhatsi luswane lucedza inyanga lusendlini lungakaphumeli ngaphandle.  

  • i am a proud simelane who knows her surname better now.... thanx for the upload nabongwane

  • Wo,im proud to know all of this tinanatelo.thank you so much for the upload of this site.

 • MPEMBE KALOKOTHWAKOMNGUNI

  • Simelane Mntungwa Nabompembe Nabolokotfwako Ndlebe zimchewane, Zachewulwa ngemagundvwane. Ndlovu zadla' ekhaya Ngokweswel' abelusi Nine bakashihhawu nesibovana NaboNgwane Mazala nkosi Nabosidlukula dlwedlwe sikaLobamba Sasibaphethe, sibad/ukulisa. Nabonkobe ziphekw' emthini Zafik' emagaleni zanyanta Simelane Mnguni Mnguni waseBuhleni Mnguni waseGudu Mnguni wakoNtjingila Wena owagiqika ngesilulu eNkalaneni Wena umuhle kakhulu Wena waseGudu lowatala Somhlolo. Ndlovu zadl' ekhaya ngekwesw' ebelusi Zaze zeluswa intombazana uDengezane Madela….. Ngokudela izinkomo wathenga ukulunga Lubisi luyadlanga alunamphuphu Lubhembedu olumaletj' anentsanyeni NaboNgwane Simelane Mntungwa kaNdlovu Mpembe lakaLokotfwako Nabolakana ekhaya netsafeni Umbone ngani kutsi nguMnguni Umbone ngetindlebe kukhanya Awucedvwa Ngwane. Umlandvo webakaSimelane;; BakaSimelane ngekulandzisa kwaGinindza, (1992), bangebeNguni bamaNtungwa kungako babitwa ngekutsi ngebakaMntungwa-Mnguni. Labanye bakaSimelane bakhontiswa esiveni semaSwati kudzala kusabusa iNkhosi Ndvungunye lobekaganwe nguSomnjalose Simelane make waSobhuza Wekucala. BakaSimelane bebadvume ngekuba tinyanga temphi. Bebasita kuniketa imitsi emabutfweni aSobhuza Wekucala. BakaSimelane bebatinte eNkalaneni ngaseveni laNdwandwe, KaZulu.Bebatiphetse banebukhosi babo ngembi kwekutsi iNkhosi Zwide ifune kushwacatonkhe tivane lebetakhelane nave. Sibongo sakaSimelane sandze lonkhe live.Badzimate banendzawo yabo kuNtjingila , eShiselweni. Lendzawo yacanjwa ngelichawe raso Ntjingila ngekulandza kwaMilikha Simelane abutwa nguMandra Zulu eNtsatselini yamhlaka 3 kuNgongoni 1999. Kutsiwa lapha bekunaMaweni kanye naNtjingila longuye lomdzala. Baniketwa tindzawo retimbili kutsi babukele inkhosi khona bangetewubangisana esitulwini. Ntjingila waniketwa lela lakuNtjingila kwabesekutsi Maweni waniketwa leli laseNtjanini. Kutsiwa Maweni nguye lowahamba wayolandza Ntjingila lena emuva eNkaleni KaZulu kutsi atewubuka lomhlaba labawuniketwe yinkhosi. Bebakhuluma lulwimisigodzi IwesiZulu lesikhulunywa ngemaHlubi nemaMpembe lakhelene nemaMpondo. Lolulwimi Iwabo belwatiwa ngekutsi siMpembe. Kungako nabahaywa kutsiwa •nabompembe'.Kutsiwa belungafakwa kulesive lesi. Empeleni bewungeke ubalokotse ngendlela bebatfusa ngayo kungako etinanatelweni tabo kutsiwa boNabolokotfwako. Kutsiwa bebatisika kancane lapha etindlebeni kepha loluphawu beluba luncane kwangatsi badliwe ngemagundvwane kungako nje kutsiwa etinanatelweni tabo •Ndlebe zimchewana, zachewulwa ngemagundvwane'. Mbamba mbamba Simelane, Maseko, Gule naMtsimkhulu bekubanaka. Kepha ngekuhamba kwesikhatsi base batiphembela tivana tabo njengoba nyalo sekutibongo letitimele. Bekungemagama lawa ebantfu labaphuma esendzeni Iinye. Lomunye khokho wabo bekunguNdlovu kungako bakaSimelane nebakaMaseko kutsiwa kubo •Ndlovu zadl' ekhaya, ngekuswela belusi'. Kutsiwa Simelane Iowa lesikhuluma ngaye fapha abetalwa nguMnguni bese yena Simelane atale Ntjingila lokunguye lowagcina abaleke wayongena eSwatini. Ntjingila ungukhokhomkhulu wesitsatfu kusukela kiJMnguni. Mnguni kutsiwa wabulawa libutfo laShaka /eLuphondvQ /apha bekalibutfo khona. llndvuku takhe tatsatfwa msa wakhe Simelane lowayibamba kushisa. Kwagcina kungasamhambeli kahle naye Simelane lapha ebutfweni laShaka. Ngaleso sikhatsi kwabese kufika Iibutfo laMswati Wekucala wabese Simelane uyambuluka uhamba naMswati. Mswati wamtsandza kuSimelane ngoba abati kutsi utamcatsatela ngemasu emabutfo aShaka kute bancobe uma balwa nabo. Kutsiwa tingwazi temabutfo bekungemelula kutsi atibulale Mswati natifikile ebutfweni lakhe. Kutsiwa emaZulu abatitsa letinkhulu nelibutfo laMswati ngenca yaSimelane. BakaSimelane bangematala nkhosi ngobe naku Sonjalose atala Sobhuza Wekucala kungako nasetinanatelweni tabo kutsiwa .Mazala nkosi'. Ngobe naku Sobhuza abetalwa nguLaSimelane bakaSimelane bayakufaka loku etinanatelweni tabo nabatsi•nabosidlukula dlwedlwe sikaLobamba. Sibaphethe, sibadlukulisa'. Kutsiwa kubakaSimelane emancobo ayatila ngoba ahambelana nendlela lebatfola ngayo kuba tikhulu KaNgwane. Bhozongo lobeyindlalifa yakaSimelane lowahlaliswa kUSomnjalose aphuma eNkalaneni kute aphephe, wabese wentiwa sikhulu endzaweni yesikhulu lesehliswa esihlalweni lapha esigodzini sakaHlatsikhulu. Lesikhulu saketulwa ngobe besiphetse inhlanyelo yemmbila ngesandla. Watse natsi uvula sandla watfola lommbiJa sewumilile. Loku kuyabalwa etinanatelweni tabakaSimelane nakutsiwa •Nabozinkobe zaphekw' emthini, zafik' emagaleni zanyanta. Kutsiwa futsi abayidli inyoni lekutsiwa yincwincwi. Lenyoni kutsiwa inemsebenti lomkhulu nakukhishwa umntfwana enyonini • Kantsi nelidziya abalilokotsi nakancane labekunene. Nalo lidziya Iinemsimeto lotsite leliwentako kulesibongo. Kungako vele lidziya libitwa ngekutsi lakaSimeJane. Kutsiwa akunkhani idlala bantfwana kubakaSimelane. Nasebatfukutsele ababuyeli emuva. Leligama lelitsi indlaJifa lisu.selwa egameni klitsi indlala lifa. lekusho umuntfu lekumele andlale lifa alabele labakubo nasekufe uvise. aKukhipha umntfw~a enyonini kungesikhatsi luswane lucedza inyanga lusendlini lungakaphumeli ngaphandle.

  • Simelane Mntungwa Nabompembe Nabolokotfwako Ndlebe zimchewane, Zachewulwa ngemagundvwane. Ndlovu zadla' ekhaya Ngokweswel' abelusi Nine bakashihhawu nesibovana NaboNgwane Mazala nkosi Nabosidlukula dlwedlwe sikaLobamba Sasibaphethe, sibad/ukulisa. Nabonkobe ziphekw' emthini Zafik' emagaleni zanyanta Simelane Mnguni Mnguni waseBuhleni Mnguni waseGudu Mnguni wakoNtjingila Wena owagiqika ngesilulu eNkalaneni Wena umuhle kakhulu Wena waseGudu lowatala Somhlolo. Ndlovu zadl' ekhaya ngekwesw' ebelusi Zaze zeluswa intombazana uDengezane Madela….. Ngokudela izinkomo wathenga ukulunga Lubisi luyadlanga alunamphuphu Lubhembedu olumaletj' anentsanyeni NaboNgwane Simelane Mntungwa kaNdlovu Mpembe lakaLokotfwako Nabolakana ekhaya netsafeni Umbone ngani kutsi nguMnguni Umbone ngetindlebe kukhanya Awucedvwa Ngwane. Umlandvo webakaSimelane;; BakaSimelane ngekulandzisa kwaGinindza, (1992), bangebeNguni bamaNtungwa kungako babitwa ngekutsi ngebakaMntungwa-Mnguni. Labanye bakaSimelane bakhontiswa esiveni semaSwati kudzala kusabusa iNkhosi Ndvungunye lobekaganwe nguSomnjalose Simelane make waSobhuza Wekucala. BakaSimelane bebadvume ngekuba tinyanga temphi. Bebasita kuniketa imitsi emabutfweni aSobhuza Wekucala. BakaSimelane bebatinte eNkalaneni ngaseveni laNdwandwe, KaZulu.Bebatiphetse banebukhosi babo ngembi kwekutsi iNkhosi Zwide ifune kushwacatonkhe tivane lebetakhelane nave. Sibongo sakaSimelane sandze lonkhe live.Badzimate banendzawo yabo kuNtjingila , eShiselweni. Lendzawo yacanjwa ngelichawe raso Ntjingila ngekulandza kwaMilikha Simelane abutwa nguMandra Zulu eNtsatselini yamhlaka 3 kuNgongoni 1999. Kutsiwa lapha bekunaMaweni kanye naNtjingila longuye lomdzala. Baniketwa tindzawo retimbili kutsi babukele inkhosi khona bangetewubangisana esitulwini. Ntjingila waniketwa lela lakuNtjingila kwabesekutsi Maweni waniketwa leli laseNtjanini. Kutsiwa Maweni nguye lowahamba wayolandza Ntjingila lena emuva eNkaleni KaZulu kutsi atewubuka lomhlaba labawuniketwe yinkhosi. Bebakhuluma lulwimisigodzi IwesiZulu lesikhulunywa ngemaHlubi nemaMpembe lakhelene nemaMpondo. Lolulwimi Iwabo belwatiwa ngekutsi siMpembe. Kungako nabahaywa kutsiwa •nabompembe'.Kutsiwa belungafakwa kulesive lesi. Empeleni bewungeke ubalokotse ngendlela bebatfusa ngayo kungako etinanatelweni tabo kutsiwa boNabolokotfwako. Kutsiwa bebatisika kancane lapha etindlebeni kepha loluphawu beluba luncane kwangatsi badliwe ngemagundvwane kungako nje kutsiwa etinanatelweni tabo •Ndlebe zimchewana, zachewulwa ngemagundvwane'. Mbamba mbamba Simelane, Maseko, Gule naMtsimkhulu bekubanaka. Kepha ngekuhamba kwesikhatsi base batiphembela tivana tabo njengoba nyalo sekutibongo letitimele. Bekungemagama lawa ebantfu labaphuma esendzeni Iinye. Lomunye khokho wabo bekunguNdlovu kungako bakaSimelane nebakaMaseko kutsiwa kubo •Ndlovu zadl' ekhaya, ngekuswela belusi'. Kutsiwa Simelane Iowa lesikhuluma ngaye fapha abetalwa nguMnguni bese yena Simelane atale Ntjingila lokunguye lowagcina abaleke wayongena eSwatini. Ntjingila ungukhokhomkhulu wesitsatfu kusukela kiJMnguni. Mnguni kutsiwa wabulawa libutfo laShaka /eLuphondvQ /apha bekalibutfo khona. llndvuku takhe tatsatfwa msa wakhe Simelane lowayibamba kushisa. Kwagcina kungasamhambeli kahle naye Simelane lapha ebutfweni laShaka. Ngaleso sikhatsi kwabese kufika Iibutfo laMswati Wekucala wabese Simelane uyambuluka uhamba naMswati. Mswati wamtsandza kuSimelane ngoba abati kutsi utamcatsatela ngemasu emabutfo aShaka kute bancobe uma balwa nabo. Kutsiwa tingwazi temabutfo bekungemelula kutsi atibulale Mswati natifikile ebutfweni lakhe. Kutsiwa emaZulu abatitsa letinkhulu nelibutfo laMswati ngenca yaSimelane. BakaSimelane bangematala nkhosi ngobe naku Sonjalose atala Sobhuza Wekucala kungako nasetinanatelweni tabo kutsiwa .Mazala nkosi'. Ngobe naku Sobhuza abetalwa nguLaSimelane bakaSimelane bayakufaka loku etinanatelweni tabo nabatsi•nabosidlukula dlwedlwe sikaLobamba. Sibaphethe, sibadlukulisa'. Kutsiwa kubakaSimelane emancobo ayatila ngoba ahambelana nendlela lebatfola ngayo kuba tikhulu KaNgwane. Bhozongo lobeyindlalifa yakaSimelane lowahlaliswa kUSomnjalose aphuma eNkalaneni kute aphephe, wabese wentiwa sikhulu endzaweni yesikhulu lesehliswa esihlalweni lapha esigodzini sakaHlatsikhulu. Lesikhulu saketulwa ngobe besiphetse inhlanyelo yemmbila ngesandla. Watse natsi uvula sandla watfola lommbiJa sewumilile. Loku kuyabalwa etinanatelweni tabakaSimelane nakutsiwa •Nabozinkobe zaphekw' emthini, zafik' emagaleni zanyanta. Kutsiwa futsi abayidli inyoni lekutsiwa yincwincwi. Lenyoni kutsiwa inemsebenti lomkhulu nakukhishwa umntfwana enyonini • Kantsi nelidziya abalilokotsi nakancane labekunene. Nalo lidziya Iinemsimeto lotsite leliwentako kulesibongo. Kungako vele lidziya libitwa ngekutsi lakaSimeJane. Kutsiwa akunkhani idlala bantfwana kubakaSimelane. Nasebatfukutsele ababuyeli emuva. Leligama lelitsi indlaJifa lisu.selwa egameni klitsi indlala lifa. lekusho umuntfu lekumele andlale lifa alabele labakubo nasekufe uvise. aKukhipha umntfw~a enyonini kungesikhatsi luswane lucedza inyanga lusendlini lungakaphumeli ngaphandle.

Surnames