SHONGWE

Clan Praise(s)

  • Shongwe -Proclamation of the family name   Kunene - Acknowledging a relation to the Kunene family. This is symbolic of the close family ties   Mntimandze -Acknowledging a relation to the Mntimanze family. This is also symbolic of the close family ties   Bhambolunye -“One rib” symbolizing the masculinity and warrior spirit of the tribe. Interesting to note that in Christianity Adam (the man) gave a rib to create Eve…   Tingaba timbili teta nenyoko – ekhabonyoko -If they are two they came from your mother- from her family.   Mageza Ngobisi amanz'ahlezi -We bath with milk even when water is available. (Symbolizing the financial stature of the family. Interesting to note that the praise now changes to Zulu for the next 5 sentences, reminiscing of an age when the Shongwe’s lived with the Zulu people. This  reflects what the Zulu’s thought of us.)   Abant'abahle -Beautiful people. (Acknowledging the obvious.)   Izimomotho! Momotho! -Real beauties! Beauties!   Iziwanga zalangwane -Descendants of the royal house (Swazi princess (LaNgwane) married into the Shongwe family)   Iziwanga za laQhobile -Descendants of laQhobile. (Another woman of stature from the royal family)   Ozandla Zivutha umlilo -Hands that burn fire. (Symbolizing that there will be powerful results if there is a Shongwe hand involved. Whether good or bad, it will be powerful.)   Uyajabul'umfati lowendza kaShongwe -Happy is the woman who marries into the Shongwe family.(Back to swazi)   Bantfwana bemapapa lanukelelako! -Even the children’s poop smells good!   Shongwe!   -Proclamation of the family name

  • shongwe, ncamphalala, wena owagqiza amashoba namashongololo, wena kamkhwelenyane, wena owathi uyogeza emfuleni wabuya nensila ekhaya....

  • TINANATELO TAKA SHONGWENati tinanatelo takaShongwe tilandvwa ngetindlela letehlukene.  Lokubanga kutsi kube netindlela letehlukene kutsi labatitekako abatiteki ngendlela lefanako. Loku kubangelwa kutsi umlandvo wetfu bewungabhalwa phansi manje labanye bateka ngendlela lebeva ngayo kepha tonkhe tisasho bona labekunene. Indlela yekucala ShongweMntimandzeBhambolunyeTingaba timbili tekhabonyokoKhophoza manzi izimomothoBantfu labahleMageza ngelubisi emanti ahletiUnkhukhu ziyalima amantjwel' ayahlakulaMafunga Matsamo echibini.Indlela yesibili Shongwe MntimandzeBhambolunyeTingaba timbiliWatitsatsa ekhabonyokoMageza ngelubisiLabanye bageza ngemanti Indlela yesitsatfu Shongwe MntimandzeBhambolunyeMageza ngelubis' emant' ahletiMatsamo kubakaHhohho. Indlela yesine ShongweMntimandzeWena kaBhambolunyeTingaba timbili tekhabonyokoAlulungangaLwalahleka. Indlela yesihlanu ShongweMabhengetaMcusi wendlunkhulu Emacusi batsi mahleUma lilanga liyoshonaNgwenyama ndvunaMahle emacusiAgeza ngelubisi. Indlela yesitfupha ShongweMcusi losabekakoWena wagwazawathi"Ngikhawule ngikhawule"Wehlula timamba nato tonkhe tilwane. Indlela yesikhombisa ShongweMabhengeta weNgwenyamaMcusi weNdlunkhuluEmacusi atibhodzaAtibhalabaneEmacusi mahleMahle uma kuyawushona lilangaNgwenyama ndvunaMalingaMalinga lomamaJoli lomuhle ngentsamoNceba libantiLidzabula bantwanaMacusi gezan' izandlaSajiyele izandlaZekunemukelaEmacaca ngekunukaAnukelan odvwanaTinyoni tenkhosiTidla tesule imilomoWenta wakalaZidzeWena wakalaShangaseShongwe.Indlela yesishiyagalombiliShongwe, McusiHlavusejoko jokwaneNcamphalalaWena wendlondlo yenyongwanewena owadla um'kantsha walibalaUmntwana we ntombi eyashanyela ngomude umshanyeloShongwe ShongweNcamphalala, Msuthu mswazi,Wena wakwa Mkhwelenyane,Wena owathi uyogeza emfuleni wabuya nensila ekhaya (Watch this space for a detailed history of these lovely people, coming soon.......)

    • shongwe, ncamphalala, msuthu mswazi, wena owagqiza amashoba namashongololo, wena kwamkhwelenyane, wena owathi uyogeza emfuleni wabuya nensila ekhaya...

Surnames