NGOMANE

Clan Praise(s)

  • Ngomane ka mqoboli ungomane wasezisayini. umfuyi wamatshe'adlelizinkomo isithukutheli esathukuthela sayozithela kanye nonina kithi kwazulu, Zenyisa,umzungulu hlozinga , othekwakha  wabheka isangoyana, iklolodela elibomvu lakith'ezisayini, isgawuli semithe'mkhulu , ingane emincane yayisala iziwela , umganu owahluma emini kwaMandlakazi kwathi ebusuku wasuwohloka, umgodi kawugcwali ungaze ugcwale ngezikhwebu , inguyazane yakithi kwasobadli,  ebingabuki muntu yayithi ingabuka umuntu  kube sengathi ibuka  isidladla sengwe kube sengathi ibuka isidladla sengonyama iklolodela elibomvu laseZisayini, uSimbatha buhlali obubomvu kwazulu Obungambathwa muntu babu mbathwa inkosi kuphela:ibinda!     simhulu/simkhulu/tshemoholo ka Ngomane(inkosi eyethwa igama ngabe suthu base( machadodorp,empumalanga) nesizwe basipha ingama bathi bashika mshika,bephiwa ngabe sutfu ebebezwana nabo.(amaPulane). izibongo: Ngomane mshika umfuyi wamatje adlela izinkomo  sbumbu leskhulu lesitala emakhosi mnganu lowahluma emini kwaMandlakazi  kwatsi ebusuku wasu wohloka. abantwana bakhe: Mdumezulu(Dlaphu lodlabe ngaNtiyi kumaSwati) sidlamatiko(sihlahla sembondvo lesahlula bagawuli)  Mahumane(lugedlane lotikhwama tigcwele  emayeta'mshika)(of the Hhoyi). M'jembeni(not fond of his clan praise) after the  death of simhulu the four sons separated  and had four different chiefdoms  mainly the Hhoyi,Machekeza,lugedlane and some part of witbank(mjembeni), we are one with the mdletshe,kubhayi,kubayi people. our clan praises are that of the founder of the surname Ngomane ka Mqoboli.       

  • Ngomane Mdletshe Msindazwe mfuyi wamatshe abanye befuya inkomo, Mganu owamila emini ebusuku wahhohloka,sidla matiko, Mqomboyi Nzamela, skhumba esahlula abeshuki, Magida, Mshika, Nzamela, Kubhayi, Mdumezulu, Msushwana, Mavundle, nkoni

  • Ngomane, Mshika wemona, sidlamatiko, mdumezulu, sibumbu lesikhulu lesitala makhosi Mdletshe, msindazwe, mfuyi, mganu lowahluma emini kamandlakazi, ebusuku uyahhohloka, Ngomane, kubhayi, mafumisi, xibiha hi masirha...

  • Ngomane, mshika,dlamatiko mdumezulu, lesikhulu lesitala makhosi,singaba sincane sifute khabo nyoko...... Musho

  • ngomane mshika mganu lowahluma emini ntambama wahhohloka ka mandlakazi

  • Mshika, mdumezulu , thandabantu sibumbu lesihle lesitala emakhosi.   Umganu owahlum' emini kamadlakazi ebusuku uyahhohloka!!!

    • ngomane mshika mganu lowahluma emini ntambama wahhohloka ka mandlakazi

    • ngomane mshika mganu lowahluma emini ntambama wahhohloka ka mandlakazi

Selected Category: N

Surnames