NDLOVU

Clan Praise(s)

 • Ndlovu enkulu, Gatsheni, hadlahadla, Mahla, maqumelembongweni, Sibula, abanga chinsi ngokomane abachinsa ngelitshe lomufula.Ndlovu, ndlangamandla ngokudla amandebele, boya be nyathi, nkomo zidl'ekhaya ngokweswela umelusi, Zeza zeluswa intombi uDemazane, obusonga busombuluke, mdubuse ka hadebe, s’hlangu esihle esihlezi emampembeni, Boya benyathi. Thimukhulu. Zingwayo. Abasephesheya komufula.

 • Ndlovu enkulu, Gatsheni, hadlahadla, Mahla, maqumelembongweni, Sibula, abanga chinsi ngokomane abachinsa ngelitshe lomufula.Ndlovu, ndlangamandla ngokudla amandebele, boya be nyathi, nkomo zidl'ekhaya ngokweswela umelusi, Zeza zeluswa intombi uDemazane, obusonga busombuluke, mdubuse ka hadebe, s’hlangu esihle esihlezi emampembeni, Boya benyathi. Thimukhulu. Zingwayo. Abasephesheya komufula.

 • Ndlovu Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni:U-Gatsheni wazala u Lamula,U-Lamula wazala u Zingelwayo,U-Zingelwayo wazala uMpongo,U-Mpongo wazala uNgema,U-Ngema wazala uMdingi Izithakazelo zakwa NdlovuGatsheni, Boya beNyathi,Obusonga busombuluka,Mpongo ka Zingelwayo,Nina bakwa Ndlovu zidla ekhaya ngokweswela abelusi,Zase ziluswa intombi uDemazane,Nina baka Demazane Ntombazane,Nina bakwasihlangu sihle,Mthiyane!Ngokuthiya amadoda emazibukweni,Mdubusi!

 •   Gatsheni, Boyabenyathi, Buyasonga buyasombuluka. Mpongo kaZingelwayo! Nkomo zidl' ekhaya, Ngokweswel' umelusi. Zaze zeluswa intombi uDemazane. Nina bakwakhumbula amagwala. Nina bakwasihlangu sihle. Mthiyane! Ngokuthiy' amadod' emazibukweni. Nina bakwaMdubusi! Gambushe! ka Genge elidla umuthi lilodwa, amanye amagenge edla ehlanganyela. Nina baka Silwa ngoswana, Isihlangu sisele eMampeni. Ndlangamanla!  

 • Gatsheni!!! Boyabenyathi!!! obusongwa busombuluke. Ndlangamandla, ngokudla amaNdebele, Mpongo!!! Zingelwayo!!!   Slwanyazana. Ndlovu ezadlekhaya ngokweswela abelusi zaze zeluswa  yintombazanne uDemazane.  Mthiyane!!!  Ngokuthiya amadoda emazibukweni.  Nina bakwaMdubusi!!! Ninabakwa Sihlangu esihle!!! Nina bakwaKhumbulamagwala!!! 

 • ndlovu, gatsheni, boyabenyathi, buyakhungwa busombuluke, i'ndlovu zidle khaya ngokweswela belusi mthiyane, ngwenyama, sihlangu esihle NDLOVU!!!!

 • Ndlovu, ndlangamandla ngokudla amandebele, boya be nyathi, nkomo zidl'ekhaya ngokweswela umelusi, Zeza zeluswa intombi uDemazane, obusonga busombuluke,  mdubuse ka hadebe, s’hlangu esihle esihlezi emampembeni,

 • Ndlovu, Gatsheni, Mpongo Zingelwayo, nkomo Zadl' Wkhaya ngokweswela u melusi, zaze zeluswa intombi u Demazane, Boya Benyathi, obusonga busombuluke,

  • Kasifani nalesi esikwi Khasi lokuqala, makulungiswe ama gama kahle

  • Kasifani nalesi esikwi Khasi lokuqala, makulungiswe ama gama kahle

  • Kasifani nalesi esikwi Khasi lokuqala, makulungiswe ama gama kahle

Selected Category: N

Surnames