MIYA

Clan Praise(s)

  • Miya Sjekula, isikhabakhabani, esakhab'u Vezi ngonyawo.  Umntana ozalwa ngumfazi wa mabele made, oncelisela phesheya ko mfula.  Umfula o welwa zinkonjani ngaphambi kokuba u welwe ngamadoda.  Umuja, iSal'alakulandelwa.  uGcwanini; Mancoma; Sbewu; Zizi elimnyama elimhlophe ngenhliziyo; Mabhincel' ohlangeni amanye amadoda ebhincel' emakhaya; Sibiya ngehlahla abanye bebiya ngamahleza; Mzawuzawu; Umagqagqa manda lihlwile; Qangule; Genu; Gogela; Sikhundla; Sonkosi; Dokoda;uDlangisa; Abanye bathi:Miya, Gcwanini, Mja (or Muja), Sibewu, Sijekula, Salakulandelwa, Mancoba, Bhinqel' ohlanzeni, (or Bhincel'ohlanzeni) Ngqongqothwane, Vezi, Ngoma, Rhengqwa.

Surnames