LUKHELE

Clan Praise(s)

  • Lukhele,Mdluli, Mhlanti Wendlunkulu, Nabonkosi,NaboQomazitha Wangwane, Nabomavovemvula,Nabontekati, Nabotitfukutfuku letihle tawela phansi takhotfwa ngemalangeni, Nabonyoni leyasindvwa sisila ishikitela,iyephuta kusuka lenyoni, iyesuka iyahlala. Nabonyoni tidla emini kumabhengu,Nabonyama yendlati imnandzi ekosweni,Nabo Mbabatane leyacedza lakholwane. Nine lenatsenga emanga ngesitfokati esikhaleni Sabhodo. Mahle Emahlanti Ngekuhlantana!!!!

  • Mdluli, Nyoka, Nzimande Mhlanti wendl`enkhulu ,Mavovo emvula,Nyoni leyasindvwa sisila kusuka,Mdluli weNdlovukati,Nabonkhosi,Wena lowatseng`emanga ngesitfole lesijoli ngembalaesikhaleni saBhodwe

Selected Category: L

Surnames