LUBISI

Clan Praise(s)

  • Lubisi, Ngceshe ntongande lenkhulu leshaya Ematfonga, Nkomo letibovu nematfole ato, Matiny'ebandla tiyakhetsana, LUBISI!!!

Selected Category: L

Surnames