KUNENE

Clan Praise(s)

  • KUNENE MADVONSELA MTIMANDZE BHAMBOLUNYE, TINGABA TIMBILI TAFUTE KHABONINA WENA LOMHLOPHE LOGETA NGELUBISI, VUSAMUTI LOMHLOPHE SHOBA LENKHOMO LEMNYAMA, SLIKITSI, TATSI KUBHEKA TATINGELA NGEMHLAMBI WATO, KUNENE KWELIVE NELILANGA

  • Madonsela, Mgibe, Kunene, Mtimandze Bhambulunye tingabatimbili tifute khabonyoko

  • Madvonsela, Mgibe, Kunene, Mtimandze Bhambulunye Tingabatimbili tifute khabonyoko.

  • Kunene,Mtimandze,Vusamuti,lowavusaumuti waShongwe sowufile,Bhambolunye tingabatimbili tetanenina,tingabatintsatfu tetaneyise kaNgwane...(Kunene surname for the Mkhuzweni Clan-Northen Hhohho in Swaziland)

  • Madvonsela, Kunene, Mntimandze, Lobhambolunye, Tingaba timbili teta nenina ekhabonina, Mageza ngelubisi emanti ahleti,Vusamuti wakaShongwe sewufile.Bahle bantfu timomotfo, Iyajabul' intfomb' leyagana kaKunene ngob' itaw'tala bantfu labahle timomotfo. Kunene, Mntimandze, Bhambholunye, tingaba timbhili tafuta ekhabonina. Mageza ngelubisi emanti akhona.

Surnames