KOSANA

Clan Praise(s)

  • Tshatshu Tubhane Mahose kaDlomo Nkomo zika'Xhoba Nkomo zika'Malangana Nkomo zika'Mlawu Nkomo zika'Thukwa Somagrongqololo Tshatsh'olithafa Masithwa-yimpumlo Yem-yem Ngqolomsila Velabembhentsele Ababankanda'zibomvu Qhumpase Shubela Mthemb'obhuzubhuzu Vumbalabelungu Ngcongolo zimil'ematyeni Iinto zamhlakukubi Ezibatywa ngobhentselwa Ntombi zemidange nxiban 'iinkciyo ngantathu Bafazi qoshelani nafa lidabi lemithondo Ndakhulis'inja ndayinik'ubuntu Namhlanje ndityiwa yiyo

Surnames