KOMANA

Clan Praise(s)

  • Bakoni weee, ke bakoni ba Mamodu a temong, wa mokwa senkgopotša balemi bahumagadi ba dutše. Ke bo rasephethephete se senya papadi, batho ba go lwa ntwa bothaga, re reng ge re elwa le motho nke re a bapala, ka re o ka se nkate moisa towe ke boletšwe madika le magwera, ke tla go kata moša ka tšea taba tšaka ka di bega mošate ga Sekhukhune, sekhukhunetša Marota, gona kua go bo Sekwati sa marumo a mantšhi, Sekwati sehlwa le ngwanana ntlong. Gagešu morula ga o bešiwe Maroteng, re beša mohwelere rena marota a phaswa sekgatlaganya marabe ka molamo wa tšhipi. Batho ba re bitša kolobe tša go hlaba eupsu ba sa bona dinaka di sego, ke rena bo tedu khulong ya bopedi paswana manaila ba rego ema ka maoto o ihlabanele le wena wa bona bana beno ba ikgonere. Ke ba bo Phaahla segola ka go nanabela, Phaahla a mmakadikwa, ka dikwa ka di homolela ka šiya metse ya batho go falala, Phaahla o re, ge ke hlabana a nke ke elwa ntwa bothakga, ge ke betša rumo laka le bowa le rotha mmokola motho, nna kgwadi ya mabala leru la borwa, a ke tlole makhura ke tlola tšhidi ke lethamakga. Ge ke elwa le tau ga nke e hlaba, ke e kata ka go kgama ka go e kitela digoba teng, nna motho wa bo masadi ga a letše molodi e se monna, ditlogolo tša koko Pilusa mangana, Marata bo hlohlilwe, Marata a e ja mmago Jan wa leselaga. Ke bo Makgatšhane , makgantšha jwala bo sa le morokong, go se re ba kgantšha le go hlakela nkwe, ba nhlakahlakane le makwapa wa bona re hlakane re sa tsebane, batho ba mo mokubela seopela sa bakoni, ke ba ga bo mokwa tšhego ikele mohlabeng, o tla ipoela le marapšana gago. Ke bo Seketlelo, bo Makwase, le bo Theledi a marota. Bakoni wee.

  • Ke bakone ba mmammodu a temong. Ke ba bo sefetefete se gopotsa bangwe bolimi bahumagadi ba sa dutse. Ke tshaba baditi.

Surnames