KHESWA

Clan Praise(s)

  • KHESWA/KHESA/NYAMENDE, onozulu liyasa liyasibekela,MNGUNO MUHLE WAKWA MCHUMANE OMPOFANA NINA ENAWELA UMLAZANE ONAMEVA OMPANGAZITHA UBAFAZI BAMABELE MADE BANCELISA BENGAPHESHEYA KOMLAMBO... UNYAMENDE IGAMA LOBUNSIZWA LIKA TATOMKHULU OWAYE NGUMKHUZI WEBUTHO LEMPI YE NKOSI UDINGANI ELALITHUNYWE UKUHLASELA LIDLE UMHLABA ON THE SOUTH OF KWAZULU LELIBUTHO LALICASHA FUTHI LI HLELA AMAQHINGA EMPI ENDAWENI EPHAKATHI NE XOPO AND HARDING YINGAKHO NAMANJE KUNE NDAWO EBIZWA NYAMENDE MOUNTAINS [GOOGLE IT]

  • KheswaNozuluBhukwini MnguniSdina mpukane ZakhahlelaMpangazithaGxam gxam wezizibaIzimpofana Zawela UThukela nomlazane onamevaNeza Nimachochombela njenge kwindlauSuthu Oluzalela Izinja Lunga Zalela izinzule Luyahlanya  Kheswa NozuluLiyasa LiyasibekelaNompofuMchumaneMpofana zothukelaKuza ko kwindlaKuza kukuhle kuma cwacwabeziMnguni   

Surnames