KHATHWAYO

Clan Praise(s)

  • Khathwayo Silombo Sivodlo Ntshilane Malatane Maphek' imbuti neboya kute nitokwenela, Maphula mphini welikhuba ngekusaba kulima(ngebuvila) wena longadli lubisi lwenkomo lodla lwendlovu, Mzingili Mndindindi waka lomahasha

Surnames