KHATHI

Clan Praise(s)

  • khathi cenge mbende nomo sbongo esibi esingabizwa abalandazaki mabhecane ntshaba nkothakalokajka mkhude siswela msunu jeke sibiya 

  •  Khathi Sibiya, Qwabe, Gumede, Ndaba, Gazu,Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Khomo Sibiya ngeNkomo abafokazana bebiya ngamahlahlaQwabe kaMalandela. Mnguni.Gazu kaZembetheZingelwayo. Mkhananda owahamba nogodokazi wawela uMfolozi kwaHhiya.Manyelela njengentombi iy'esokeni.Khomo!Zamisa Nina bakankomo isengelwa emaweni, yasengelwa esibayeni akuyona eyakhona.Mgxebe kaYothoKhathi! NandisaSotobe kaMpangalala! NobiyaMagamanxane kaNgobe, Ngobe eseMngeni. Nogwaza woM'belebele.Sikhobobo qhawe laBaQulusi.Ndaba koMkhulu. Gumede!   

Surnames