KEWUTI

Clan Praise(s)

  • AmaNgwevu, OoZulu, OoMhlatyana, OoRhudulu - base Ngcabasa kumhlaba weseDebe Nek phantsi kwamaGqunukhwebe eXesi

    • I'm a Kewuti and from the Mpondomise Tribe oJolinkomo ngapha kuRhwantsana,Lady Frere

    • I'm a Kewuti and from the Mpondomise Tribe oJolinkomo ngapha kuRhwantsana,Lady Frere

Surnames