KABINI

Clan Praise(s)

  • Hlalithwa Marhong’wane, madindwasi!!! UHlalithwa ngu Kabini Omnyama namadodana, Ngu thayi thayi bemusukela esgodini kwakama         Ngu nzima limnyama ingamhlanga utjhizolo,   U Hlalithwa ngu ngalo ziyabikwa emandebeleni Mfazi owamunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa ne ligwana, Ngu Msila Os’thithibala wakwa Nzunza, nalokhu loko usathithibele, Osirhononako akaqali emuva Umhlanga usithintile. Ngu Makgwadi wakwa Mdakana, wona odla umbinazo nguso Gegana Ngu pengu ayithunywa, wayithuma iyathumba. Yathunywa e Swazini yathumba, yathunywa kwa Sigwadi yathumba. Yathunywa kwa Gobha nakhona yathumba. Uhlalithwa li Qina eleqa ngamlenze munye, lisenza amano wokweyama eendunguzweni ezimbili ukuya emthonjeni ongaphetjheya kwe liGwa UKabini Mthombo kawuselwa. Umfazi angawusela uyabhijidelwa. Indoda yangawusela ibhodla isibhorho   Madindwasiiiiiiiii!!!!!!!

  • hlalithw'omnyama namadodana thay'thay bayisukela bayisukela esgodini sikaxamu nanamhlanje isathithibele. magonngwana,undaba ziyabikwa emandebeleni omfazi omabele amade owamunyisa umntwana engaphesheya komlambo hlalithwaaa

  • Marhongwana,Hlalithwa onzima namadodana Thwayi thwayi bay' sukelaNgalo Ziyabikwa emaNdebeleniMfazi owamunyisa umtwan ngaphesheya kwegwa ne gwana

Surnames