JALI

Clan Praise(s)

  • Ethnic: Jali is a "sub-tributary" clan of Mpinga (amaMpinga) son of Ntose, son of Mpondomise, son of Njanya, a descendant of Gubhela son of Mbo. The stock of people is amaMbo / abaMbo. Jali belongs to the Mpondomise tribe as described above. The language former spoken by amaMpondomise became obsolete at the advent of the written literature in the Cape colony. This tribe currently speaks Xhosa and sometimes confused with the Xhosas as though they are of the same stock.    Jali - clan praise name does NOT include "yem-yem" because yem yem is a Thembu (abaThembu, ooDlomo, Madiba) totem /praise name. Therefore, Jali's totem/praise name (depending on the region of each individual's origin, eg. Eastern Cape, KZN, etc) is: JALI, MADELA OWADEL' UBUKHOSI WABUNIK' UNCWINI! UJONGEN' EMANZIN' INTLANZI UYISHIYANGEMVA NJE? JALI, MPHANKOMO, NYATHI, MPEMVU, NALA! Information supplied by Pepsy A. Bahlekazi - pbahlekazi@gmail.com

  • Jali mpemvu mlomo unendaba utshelwane ujali yinjang elalinMpemvu, Jali, Juta, Gcaba, Bhomoyi, Nxeko,Ngcolosi,Dladazane, Ngciva, (Mvetshane, Yem Yem), Nomlomo, Notyandela, Xhongwane, Shiyelwa, Mlanjana, Satywa, Ngqawa, Mkhananga, Nqoko, Kakane, Ntlontshane, Amaqath ' alukhuni, Akatyiwa nayinja, Mgqub 'awupheli kupheli iinkomo! Ntaba'ayikhonjwa ikhonjwa ngomdlangathi kuphela ngob'inesilo somhlola ngasemva!

    • Ethnic: Jali is a "sub-tributary" clan of Mpinga (amaMpinga) son of Ntose, son of Mpondomise, son of Njanya, a descendant of Gubhela son of Mbo. The stock of people is amaMbo / abaMbo. Jali belongs to the Mpondomise tribe as described above. The language former spoken by amaMpondomise became obsolete at the advent of the written literature in the Cape colony. This tribe currently speaks Xhosa and sometimes confused with the Xhosas as though they are of the same stock. Jali - clan praise name does NOT include "yem-yem" because yem yem is a Thembu (abaThembu, ooDlomo, Madiba) totem /praise name. Therefore, Jali's totem/praise name (depending on the region of each individual's origin, eg. Eastern Cape, KZN, etc) is: JALI, MADELA OWADEL' UBUKHOSI WABUNIK' UNCWINI! UJONGEN' EMANZIN' INTLANZI UYISHIYANGEMVA NJE? JALI, MPHANKOMO, NYATHI, MPEMVU, NALA! Information supplied by Pepsy A. Bahlekazi - pbahlekazi@gmail.com

    • Ethnic: Jali is a "sub-tributary" clan of Mpinga (amaMpinga) son of Ntose, son of Mpondomise, son of Njanya, a descendant of Gubhela son of Mbo. The stock of people is amaMbo / abaMbo. Jali belongs to the Mpondomise tribe as described above. The language former spoken by amaMpondomise became obsolete at the advent of the written literature in the Cape colony. This tribe currently speaks Xhosa and sometimes confused with the Xhosas as though they are of the same stock. Jali - clan praise name does NOT include "yem-yem" because yem yem is a Thembu (abaThembu, ooDlomo, Madiba) totem /praise name. Therefore, Jali's totem/praise name (depending on the region of each individual's origin, eg. Eastern Cape, KZN, etc) is: JALI, MADELA OWADEL' UBUKHOSI WABUNIK' UNCWINI! UJONGEN' EMANZIN' INTLANZI UYISHIYANGEMVA NJE? JALI, MPHANKOMO, NYATHI, MPEMVU, NALA! Information supplied by Pepsy A. Bahlekazi - pbahlekazi@gmail.com

Selected Category: J

Surnames