IZITHAKAZELO

Clan Praise(s)

  • Nyatlo/ Digashu Praises SimaHlubi amantimanyana, Bandru beNkxosi Langalibalele, Bandru base Ntabamhlophe/Ndrabamhlophe, Sigege ne nnaxa, Sa khwela Khwahlamba ndraba, Sibhekanise eBukaLanga, eBukaLanga sika buthandri, Bu kasithabisi. Sa buya sayo hlala eThutlane, Sikxaule tindramo temakxuwa ke minkxondro eKxondro! Sithube tinhloko teMakxuwa ke tijibo, SimaNdrebele amantimanyana aka Nkxosi Mankopane Makhuhlane waseBaleni. Simbandru be Nkxosi Masebe'eLanga. Mabhekelana endweni (mhla kulwiwa), Lokhwa na sidlako asibhekelelani. Simbandru ba kaNkgakgathane omuntimanyana, Mswekhabo Siphandramollo, Ndoda Gashula makhamba nje nge titrupa, makhamba ugari lijoni e liphasini machalanga abaleke. Simbandru bekhabo Maritagane, Bandru bekhabo SoNtjilane na Sitemere, Eba ntimanyana Magorogoro sihlalela libovu, Siyaya eNnyetini kubona buphara beNnyeti, Buphara beNnyeti sibukhandra ke linyako sidlule. Sivela emaNdrebeleni titukulu ta Nkgakgathane, Sibhekanise eliyeni lase Moxalangwenya. Si sitheletwe kuKoporo kebuyena, Siphadlalele etinhlangeni ka tine tennaxa thina bandrwana be maHlubi, Sifuna kusitheleta Nkxosi ya keMuso Kufika phasi eliphasini le Nkxosi Mosetlha. Siliseni sinabe embili kweMakhosi, Mapela, Magope na Makhuhlane waseBaleni, SiMandrebele a mantimanyana, Lina bekuhlaywa minkxondro yeNkxosi Buyelani nkhaya li tifundre buvelo nesikhenu. (Translated from Northern Sotho to Northern Ndebele by Papikie Lbelo)

Surnames