ISAAC

Clan Praise(s)

  • Jola, Qengeba, Ngwanya,Mpondomise, Tholelomthwakazi, sizukulwana senkwakhwa, umfazi obele lide oncancisa ngaphakomfula

Surnames