FAKUDZE

Clan Praise(s)

  • Mntolo.. Mayisa"ndzaba eNkosini =King mesenger Mphotholozi =Massager Wena lowakha endleleni utsembe BuKhosi Mandlula kabili ka tsatfu emafatini Wena lowahlawulisa iNkhosi Akekho lofika eNkosini ngaphandle kwakho. Wena Mphaka yaMswati. Liso lebu Nkhosi 

  • Mntolo,Mayisandzaba enkhosini,Womthimba wokshelela netipfo letihle,nkhaba yashona njengel'bhodlelaMahlokota timbila tiphume tisabalaleWena nkhopho ayinetfwa inetfwa mikhemeteloWena lowaphisela likhub'emdzidzini wesaba kulimaMfene lendvuna sinonombela,msutfu mswatiNdzaba lomuhle lotifungako Mphotholozi

Selected Category: F

Surnames