DUMAKUDE

Clan Praise(s)

  • Dumakude !Nzimase ! Mngcobo! Mpuzedlemini Ekuseni yesaba amazolo, mhlophe ngenyawo zakhe, phangandawo! Magagula !Sojoli !bambo lwenduna ongalipheka ngembiza lodabukela wena, owabhodla bakhotha abafokazana ,luhagane olwahaga umfazi esibunjini kwazekwasa limjijibeza

  • DumakudeNzimaseMpunzedleminiLuhaganeOlwahaga umfazi esibunjini kwaze kwasa ethwibisheka.mlomo omnandi mathanga abushelelezi angenanqgwayimane, mabele made ancelisa ingane ingaphesheya komfula

    • Dumakude ! Nzimase! Mngobo, Mpuzedlemini Ekuseni yesaba amazolo, mhlophengenyawozakhe, phangandawo, Magagula Sojoli! bambo lwenduna ongalipheka ngembiza lodabukela wena owabhodla bakhotha abafokazana ofakazi ibona luhagane olwahaga luhagane olwahaga umfazi esibunjini kwazekwasa limjijibeza

    • Dumakude ! Nzimase! Mngobo, Mpuzedlemini Ekuseni yesaba amazolo, mhlophengenyawozakhe, phangandawo, Magagula Sojoli! bambo lwenduna ongalipheka ngembiza lodabukela wena owabhodla bakhotha abafokazana ofakazi ibona luhagane olwahaga luhagane olwahaga umfazi esibunjini kwazekwasa limjijibeza

    • Dumakude ! Nzimase! Mngobo, Mpuzedlemini Ekuseni yesaba amazolo, mhlophengenyawozakhe, phangandawo, Magagula Sojoli! bambo lwenduna ongalipheka ngembiza lodabukela wena owabhodla bakhotha abafokazana ofakazi ibona luhagane olwahaga luhagane olwahaga umfazi esibunjini kwazekwasa limjijibeza

Surnames