DLUNGWANE

Clan Praise(s)

  • MpithikezamathabandlalakuhleLuqaNondaba (uDlungwane wayebhace kwaZondi ngesikhathi efunwa yiNkosi uShaka, wase ebangu Nondaba, Gagashe ebe ezalwa kwaDlamini nguMpithikeza).   

Surnames