DLUDLU

Clan Praise(s)

  • Dhludhlu Mtima Mzombe Masibekela, Hlangothi dube nyamazane enhle emawiliwilli, wena owasibekela inkosi ngothuli, kwasuka uDhludhlu kwahlala uNkalakatha, mlomo omnandi ngathi owengane wena owazisikela inoni wathatha ithwathwasi walinika iziphukuphuku, awu kujabula ababheke phansi ngoba babonga ubumnandi kanti ababheke phezulu bakhongozela ubumnandi,Binde awuqedwa Mtima...

  • Dludlu Mtima Mzomba Masibekela, wena lowasibekela eMakhosi ngelitfuli. Emazomba ayakhetsana nakaya ebandla. Nhlangotsi Kwasuka Dludlu Kwahlala Nkalakatha Nyamatane lenhle lemaWiliwili Mlomo lomnandzi njengewemntfwana Dludlu!!!!!!!!

  • DludluMtima, sbhodi nosololo,wamabandla akhethayo, wedube elimhlophe, MzombaNyamatane.

    • Nhlangotsi, Kwasuka Dludlu Kwahlala Nkalakathi, Nyamatane lenhle emaWiliwili,Mlomo omnandi njengowengane, Awbangi namuntu, Kwasha Amangwane ngothuli

    • Nhlangotsi, Kwasuka Dludlu Kwahlala Nkalakathi, Nyamatane lenhle emaWiliwili,Mlomo omnandi njengowengane, Awbangi namuntu, Kwasha Amangwane ngothuli

Surnames