DLOMO

Clan Praise(s)

  • DLOMO (sphahleni) dinangwe,mkhabela,bhelesi,khweba (nyalase)

  • Dlomo, Dludlu kwabezindlwana, uSbheshwana akanangubo yemka noHlangothi. Ukuba amankomo angehli ngaphezulu ngaba uSbheshwana usahlel enxokotsheni. Yimbabala kaMashiya noDlomo abayigwebi igijima. Ngumbhucwa obuthakathaka owabhucelw enkomitshini ilanga lonke leHlobo. Yingw emabala ley enebal elihl emhlane, ith iyakuvela kuthiwe lavel igqabi lomthakathi kanti ligqabi lobukhosi. Abakwa Nkobe aziphekwa ngamavila ziphekwa zizikhuthali kuphela. Behla beqengqeleka ngezilulu oLundini. NgabakwaNomagwilika abagwilika kwaMpanz ekhaya. Ngunozala Makhosi UDlomo yinkosi yezizwe uDlomo akabunikwang ubukhosi wabuthatha ngenyanda yemikhonto. AMAKHOSI ASEMAHLUTSHINI ALAMANA KANJE. uMthimkhulu 1(1625-1650), uHadebe(1650-1675), uDlomo(1675-1710), uMashiya(1710-1720), uNtsele(1735-1760), uBhungane11(1760-1800), uMthimkhulu11 abanye bathi uNgwadlazibomvu(1800-1818), uLangalibalele(1839-1889), uSiyephu(1897-1910), uTatazela(1926-1956), uMuziwenkosi(1974 obusayo njengamanj eMtshezi). 

  • OZONDWA SOPHITHSO UNQOLOMSILA UVELE BAMBENTSELE YEMYEM OZONDWA ZINTSHABA EZINGAZOSE ZIMENZELE NTO. NKOSAZANA MTHEMBUKAZI. Mkhabela .Dinangwe .masende anngaluselwa ongathatha uthi lakasha kanti udla lona uqobo .msongi wensibhi ayibeke khanda uthi amagwala azombalela.oDLOMO mangamakhosi .lapha eKZN awu 3.kuseMakhabeleni eKranskop,Nkandla,Maphumulo eMvoti. 

Surnames