DLANGAMANDLA

Clan Praise(s)

  • Tolo – Dlangamandla, Zulu, Mchenge, MaBhanekazi, Nongwandla, Ngwenyankomo, Masali, Mfingo, Amajubantlantsi, Vumba lempongo liyanuka, Nozinja Ziyakhonkotha kuba zithi: Hawu! Hawu! Hawu! Xa zibon’ umnt’ ozayo, Nozinja ziyaqhingana kanti zenz’ umntwana, Umlamb’ awuwelwa uwelwa ziinkonjane kuphela zona zimaphiko made, Nkomo zikaGaxaza, Oonkuni azothiwa kuba zithezwe yinkosazana, Bona babasa amadaka eenkomo zabo, Izinto ezifuye inkomo zafuya negusha nehashe.

  • Dlangamandla Tolo, o ka mlanjana ka u welwa u welwa ziinkonjane zodwa ngoba zona zi na maphiko a made      

  • Amatolo, oozulu, mchenge, oongwenyankomo, oobhanekazi, oomfingo, oovumba lempongo liyanuka linuka imbobela, oolwandle aluwelwa luwelwa ziinkonjane zodwa.

  • Amatolo, oozulu, mchenge, oongwenyankomo, oobhanekazi, oomfingo, oovumba lempongo liyanuka linuka imbobela, oolwandle aluwelwa luwelwa ziinkonjane zodwa.

Surnames