DLAMINI

Clan Praise(s)

 • Most Powerful Money Rituals To Get Rich in South Africa +27735257866 USA UK Canada Lesotho Zambia Zimbabwe UAE Botswana Swaziland Namibia Mozambique Sudan Egypt Qatar Kenya Austria Australia France Brazil Uganda Tanzania ... Money spells to help you get or win a large sum of money so that you have all the money you have always dreamed to have. Money muti to help you with money problems towards a life filled with money and financial success. If you are not doing well financially get money spells that will enhance your money making abilities and money attraction capabilities. You will start experiencing coincidences that result in you coming into contract with various opportunities to make money. After using one of my powerful money spells you will never have to go another day with money worries. Liberate you mind and reinforce your money making abilities with powerful money spells. If you are in debts get powerful debt banishing money spells that will help. For more details contact maamarazaq on Email sheikhmbuga5@gmail.com OR +27735257866 https://maamarazaq.doodlekit.com http://bestlovespells.over-blog.com https://mamarazaq.blogspot.com https://maamarazaqspellscaster.podbean.com

 • Ngcela ningisize zingane zakwethu ngomlando wakaDlamini Sibalikhulu Mndlovu Onolwazi ngicela angithumelele umqafazo ocingweni:0747611483 noma angibhalele kwiEmail: sanelefesell1@icloud.com Ngiyabonga bafowethu nodadewethu ??

 • Dlamini, Mtungwa lokothwayo iNdlovu zidlekhaya ngo kweswel'abelusi incincilele yomsingezane, Nina eningasweli izitsha zokbolekwa, ungayshaya ungaydabula. Dlamini 

 • Nkhosi. Dlamini. Wena wekunene. Wena umuhle kakhulu. Wena weluhlanga lwakaNgwane. Hlubi lomuhle umlangeni. Sidlubuladlede sakaLobamba, Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa. Wena lowabophela lokuhle emfuntini, Watsi mfati ubotala. Sidvwabasilutfuli, Singaba ncwaba seta nemlandzakati. Gwalagwala lelihle lemakhosi. Nyatsi lemphondvo timakhenkhenene, Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka. Vuso leladla umuntfu asesiswini, Watsi longephandle wasindza ngekutibalekela. Mahlala elukhandzeni lweNyatsi, Wentela beNyatsini khona batekubalekela. Mangcwangu. Samuketi sinembovu kuMalangeni. Wena longayidli imvu lemnyama, Wesaba emafinyila nemcondvo. Mamba leluhlata levuka etihosheni teLubhalule. Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela. Mlangeni longanatsi emanti, Unatsa ingati yemadvodza. Hlubi wakucala. Gwalagwala. Shumi lekutsenga. Awucedvwa Nkhosi.

  • Wena wekunene ngiyakuva impela uyasisho nobe uyabananatela bakaDlamini kodvwa kuvakala shengatsi sewunonge kakhulu wadzimate wafaka netibongo tebujaha!!! Ase uphindze futsi wekunene ucwaningisise kahle!!!

 • Dlamini, Siba, Sibalukhulu, Mndlovu, Magaduzela, nkomo zidla ekhaya ngoba ziswela abelusi, kaNombanga ka Lokothwayo kaHlabushile

 • Nkhosi. Dlamini. Wena wekunene. Wena weluhlanga lwakaNgwane. Sidlubula dledle sakaLobamba, Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa. Lowabophela lubolo emfuntini, Watsi mfati ubotala. Sidvwabasilutfuli, Singaba ncwaba seta nemlandzakati. Samuketi sinembovu kumaLangeni. Mangcwangu waSamuketi. Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela. Hlubi wakucala. Gwalagwala. 

 • Mzizi Jama KaSijadu Mafuya ezifayo izinkomo zikaMlangeni Mabandla kaNzila Mathole kaFakade Bantwan bomsukazi osishubha sisemqolo Nina bakaLusibalukhulu, koNdlovu edla ekhaya ngenxa yokweswela abelusi Nkosi! Hlubi lomuhle weMalangeni, owagudla'libombo ngok'hlehletela ethwele umfunti Mnyamezeli! ngokwenyamezela izimpi zokhahlamba Gugu lamagwala

 • Dlamini, Cwazibe, Latha, Mbetheleli wena kaNondaba, Scongo esinobhojo, Machoboza umhlanga kuvele indlela,  Wena waseqhudeni,Mfazi omabele made oncelisa umntwana engaphesheya komfula,Wena KaMevana,Wena Waseqhudeni,Wena Weqhawe, Lusibalukhulu, Ngwekazi,Malandela ngokulandela izinkomo zamadodaJamakaSjadu, Nkomozidla ekhaya ngoba zeswele abelusiMdlovu,Magaduzela,Magwenyane, Nkosi, MziziMdineka, Nyanya, MsudukaInkonekaz' evele ngobus 'emgedeni. USamkethe, esinembay'emaLangeni,UMswazikaSobhuza Sgwinyamkhonto notho lwasoWena owaFodoka Nombewuka NomagagaWenawaseDlebeMfolozi emnyama inkethabaweli, NyanyaMabonel'empunzini, Mlangeniwenaka Miso (Misizwe)Mgoqo ovimbe' sangweni nansi impi, izwe lafangathi na??Ngonyama

 • Dlamini, Latha, cwazibe, mbetheleli ka nondaba

 • Dlamini, Ufakade nomama, uLusithi, Ujama kasJadu owajamela ilanga kwavel'i nkungu, wajamel'inkungu kwavel'ilanga, Utshetshengwane, kuthwa yintabani naleya sisandlulube Dlamini,

 • dlamini mtungwa lokothwayo ndlebe ezim'chewane nibahle nina bantwana benkosi

  • any one who can assist us with Dlamini Mntungwa's history plzz help

  • Mntungwa Mhayise Lokothwayo nibahle nina bantwana benkosi ngokuthwala incema yomsingizane ngabe eyethusi ngabe iyadabuka imbeka kudele abafazi namadoda

  • anyone who knows about dlamini mthunga lokothwayo history can help plz

 • Latha, Bhamula, Mshewu, Scong' esinpojojoLowachoboza umhlanga kwavel'indlelaIsidlabubula dledle sakwaLobambaSona esithi sibapha sibe sibadlabulisaOdonga lumavusoAbay' eMbo bebuyelelaAbasdwaba weza no ninaSon esithi singaba ncwaba sibuye noMlandakaziLowaqeda uBombo ngokuhlehlezelaOSobhuza uSomhloloUmswazi ka Sobhiza MlangeniAbakwasuka neLangaOMdlovu MagaduzelaInkonekaz evele ngobuso emgedeniMabonel empunzini ukuthi kuyabalekwa Ngoba yona yabalekla yaz phons ocingweniSginya Mkhonto notho lwasoMalandel owalandel iz nkomo zamadodaLuzumane lukaNdabaBazume Ndaba balibeleLugagane olwahlaba amaTshali ezibunjiniAth ayahamba agxamalazaMfoloz emnyama Nketha baweliMgoq' ovimbe sangwenikant izwe lafa ngathi na?Ngonyama

  • Ngiyacabanga noMshewu nguMshengu. UMshengu ungumzukulu kaLatha. Ubukhosi bukaLatha bugcine ngoMahleza. Buphele ngesikhathi amabhunu ezisikela izwe. Uma uphuma endlini kaMshengu umzukulu kaLatha ngicela ungithithe.

  • Ngiyacabanga noMshewu nguMshengu. UMshengu ungumzukulu kaLatha. Ubukhosi bukaLatha bugcine ngoMahleza. Buphele ngesikhathi amabhunu ezisikela izwe. Uma uphuma endlini kaMshengu umzukulu kaLatha ngicela ungithithe.

  • Dlamini engathi uzixube zonke izithakazelo zoDlamini. Engingakusho ukuthi uDlamini isizwe esidala nesikhulu. Isithakazelo sakwaDlamini sisodwa. Kodwa ke ziningi izindlu. Ngibona la uzixubile . NjengoMdlovu uzifaka zonke. Nina enehla uBombo ngokuhleteleka uzifaka zonke. AmaDlamini afika ehlukana eSwatini. Abanye basala. Enye indlu yakwaDlamini yabheka eNcome yabuye yadlula yakha eLenge noma eBulwa. Enye yadlula indlu kaMalandela yakha eduze kukaZwide. Endaweni yaseMahlabathini. Indlu kaLatha yona yaqhubeka yakha eQhudeni. Yaphinda yadlula yabheka eMsinga. Uzixubile. Umagaduzela kufanele wazi ukuthi wagaduzela uma kwenzenjani. AmaDlamini awagaduzelanga wonke. UMzizi uvela kuMagaduzela owabaleka ebheke kwelakwaXhosa. UJama naye kumele wazi ukuthi wajama kwenzenjani. Kumele wazi ukuthi kunendlu yakwaDlamini engazange ibaleke iye kwelakwaXhosa ngesikathi sikaShaka. ULatha uzala uZulu. UZulu igama. UZulu uzale UMashwabada, uDada, uNtshawe, uNceka ,uMshengu, noDada. Ngocela ungithinte sixoxe.

 • Malatha Amakhulu Maquba aluthuli Mazawuzawu Nina besidwaba sinaluthuli Nina enehla uBombo ngokuhleteleka Nina bakafafazi uvivi nina bomfazi omaquthu Oquthuzela amadoda Nina bePhango likaMagwekazi Nina bakajikela esekweni abanye bejikela ezindaweni zabo Nina bakaJingo Mdlovu Nina bakabheswa ngenkomo Dadazulu

  • OMphaphlwa abaphahlwa izizwe. UMphahlwa inkosi eyayiganwe uMaNgwekazi inkosazana yasebukhosi bakwaShezi eNkandla

  • OMphaphlwa abaphahlwa izizwe. UMphahlwa inkosi eyayiganwe uMaNgwekazi inkosazana yasebukhosi bakwaShezi eNkandla

  • Inzalo kaLatha yabe sesiyibheka izwe yehla njalo. Yahlala eNkandla eQhudeni. Amakhosi alendlu ULatha, uZulu, UMaShwabada, UJokozela, uMphahlwa, bagcina ngoMahleza. Babe sefuduka eQhudeni beyofuna elinye izwe. Bathola indawo kwaLatha eMabomvini. Ngesikhathi samabhunu edla izwe indawo kaMahleza yabe seyibancane. UMahleza wabe esethi angeke aphathe indawo encane yabe eseyinika uNgubane .

  • ULatha ungumfowabo kaSibalukhulu noSobhuza. ULatha wazala uZulu. UZulu wazala uMashwabada ,Ntshawe , Dada , Nceka kanye noMshengu.

  • ULatha ungumfowabo kaSibalukhulu noSobhuza. ULatha wazala uZulu. UZulu wazala uMashwabada ,Ntshawe , Dada , Nceka kanye noMshengu.

 • Lusibalukhulu, Malandela ngokulandela izinkomo zamadodaJama kaSjadu, Nkomo zidla ekhaya ngoba zeswele abelusiMdlovu,Magaduzela,Magwenyane, Nkosi, MziziMdineka, Nyanya, MsudukaInkonekaz'evele ngobusw'emgedeni.USamkethe, esinembay'emaLangeni,UMswazi kaSobhuza Sgwinya mkhonto notho lwasoWena owaFodo ka Nombewu kaNomagagaWena wase DlebeMfolozi emnyama inkethabaweli, NyanyaMabonel'empunzini, Mlangeniwena ka Miso (Misizwe)Mgoqo ovimbe'sangweni nansi impi, izwe lafa ngathi na??Ngonyama

 • There are three Dlamini clans in Xhosa1. DlaminiJama ka Sjadu, fakade, Ngxebu enoboya, Salothi, Ondlebe zintle zombini, izizi elimnyama neenkomo zalo2. Dlamini, Zizi, Omampembeni,Omaphiko, UJokazi, Omlambo awuwelwa uwelwa ziiz nkonjane zona zinamaphiko,  INTO `wakahina.co.za`.zika Nkewula3. Dlamini (Same as Zulu)Dlovu zidla ekhaya ngenxa yokuswela umelusiosibakhulu

  • 1. Dlamini Ufakade nomama, uLusithi, Ujama kasJadu owajamela ilanga kwavel'i nkungu, wajamel'inkungu kwavel'ilanga, Utshetshengwane, kuthwa yintabani naleya sisandlulube Dlamini,

 • Nkhosi Dlamini wena wekunene,wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela!Hlubi lomuhle umLangeni,┬áSidlubuladledle saka Lobamba sona sitsi sibadla sibe sibadlubulisa,Samketi sinembova emalangeni,wena losidvwaba silutfuli,singabantolo ufute ekhabonyoko,Nkhosi wena lowabophela lokuhle emfuntini wentela bafati batekuhawukela,NKHOSI DLAMINI!!!

 • Sibalukhulu ,Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Lokothwayo uMangangeyoli.  IZITHAKAZELO ZAKWA-DLAMININkosi! Hlubi!Ludonga lukaMavuso,Abay'eMbo babuyelela.Abasidwaba weza nonina.Abengomane yaseMavaneni,Abaqed'uBombo ngokuhlehlezela,AbakwaSibhahuzaSikaMabhanda eMpondweni.Inkonekaz'evele ngobusw'emgedeni.USamkethe, esinembay'emaLangeni,UMswazi kaSobhuza.Mlangeni!Nina bakwaKusa nelangaNina bakwaWawawa.Lokothwayo!Sibalukhulu!Nina beNgwane,Nina besicoco sangenhlana.Kunene!   

Surnames