DISEGWANE

Clan Praise(s)

  • Ke bakone babina phuthi Baphuthi baswana Ke ba ga Disegoane tša Mokadi, Ke ba Molepane 'a Kobodi Wa Maruatona 'a tšhwene Wa maru 'a pula maru maswana Re bowa bokone Lephate la moriana kabu La Mahlako marapa maepelwa malewa ke mohlwa Dithetho go bola lehlaka le lemaboroboro Re ba seolo sa mmakgano 'a hlakeng Ba hlakanoka le lemaboroboro Leo le dulago monope mathakga Kamoka nong tšohle di a dula   Re balla ba mmašoahlane 'a šoahla Ba rego šoahlane le emetšeng mo Rare re emetše go gapa mehlape ya banna bangwe Ga gešu nate e lomile ngwetše sebopo ya bapola mokaka  Bjale ka namane 'a kgomo Nna ga gešu bokoni gase golelele re hloka baiši Bare letšatši ge le hlaba ka bodikela le a ntsheleka  Le hlogamela digama tema teng... Re tšhaba baditi  

    • Nna sereto ke Phaahle a Ngoato, sereto sa Disegwane se nna ke se tsebago ga ke ne bokgonthe bja gore ke sona, Ka fao nkase sengwale mo ka gore ke se file ke motho woo esego wa Disegwane, a ka nobe a itlhametje sona. Wowe a setsebago ga a thushe hle.

Surnames