DIKANA

Clan Praise(s)

  • Oombamba, Ookrila, OoThangana, OoBhodl' inja bengaytyanga

Surnames