DAYIMANI

Clan Praise(s)

  • Cirha,Ncibane, Nojaholo, Ntswentswe, Qhanqolo, Sihlobo sikaPhalo, Hloml'iphuthu lidala neempondo zalo, Ghabha ka Ntsikana, Nyembezana, Dyakalashe, Mgcempuku, Butsolo bentonga MGcaleka, ooMhlantla

Surnames