DAMBUZA

Clan Praise(s)

  • Mtshengu, Tshabalala, Mswazi, Siwalala, Sobhuza, Mavuso, Sidwaba snothuli, Donga dilika s'nath'amanzi emgxobhozweni, Ngajambana emanga makhulu, yathi uMhlongamvula udilikile kanti uMhlongamvula usahleli!

    • NINA BAKWANDLOVU ZIDLEKHAYA NGOKUSWEL'ABELUSI,OOGENGESI,OOGASELA,OOMNTUNGWA,OOSOSHAWUSHAWU,OOMABHALA NGEZIPHO ABANYE BABHALA NGEPENCIL,OOSOJA NGENGCA ABANYE BOJA NGEENKUNI,NINA BAKWADEMAZANE ,NTOMBAZANE

    • NINA BAKWANDLOVU ZIDLEKHAYA NGOKUSWEL'ABELUSI,OOGENGESI,OOGASELA,OOMNTUNGWA,OOSOSHAWUSHAWU,OOMABHALA NGEZIPHO ABANYE BABHALA NGEPENCIL,OOSOJA NGENGCA ABANYE BOJA NGEENKUNI,NINA BAKWADEMAZANE ,NTOMBAZANE

Surnames