DAMBUZA

Clan Praise(s)

    • NINA BAKWANDLOVU ZIDLEKHAYA NGOKUSWEL'ABELUSI,OOGENGESI,OOGASELA,OOMNTUNGWA,OOSOSHAWUSHAWU,OOMABHALA NGEZIPHO ABANYE BABHALA NGEPENCIL,OOSOJA NGENGCA ABANYE BOJA NGEENKUNI,NINA BAKWADEMAZANE ,NTOMBAZANE

    • NINA BAKWANDLOVU ZIDLEKHAYA NGOKUSWEL'ABELUSI,OOGENGESI,OOGASELA,OOMNTUNGWA,OOSOSHAWUSHAWU,OOMABHALA NGEZIPHO ABANYE BABHALA NGEPENCIL,OOSOJA NGENGCA ABANYE BOJA NGEENKUNI,NINA BAKWADEMAZANE ,NTOMBAZANE

Surnames