BUTHELEZI

Clan Praise(s)

  • Mngwevu, skhomo, tshangisa, mhlatyana, rhudulu, uNxub'ongafiyo ofa ngokuvuthelwa, uwashota ongashoti nganto. Ufak'inyama emlonjeni iphum'ivuthiwe. Ntonga yokugqugqisa amankazana phezu komlanjana,Njuza,Nabela emntwini, Gaduka, Oozulu khaya labangcwele. Oomathandwa mhla kukubi mhla kumnandi bayamtsicela, isilo somlambo apho zihleli khona ingwevu zethu ziphulula uswazi lokuqeqesha oomakoti zibafundisa ukuhlonipha ikhaya.

  • Mina nguMbhekiseni KaShibela Buthelezi eMcakwini ,sidabuka kanjena uButhelezi uzale Ndaba ,Shenge ,Ngwane , Nyathi , Mlambo ,Shebeni , Nonkonkela ,uNonkonkela waganwa uMntwana OkaSithayi, uMntwana Shibela uzalwa eNdlunkulu kaZulu uzalwa iNkosazana KaMntwana Sithayi kaMbuzi kaNdaba eSigodlweni eGazini ,Lokoza ,uMthulisazwe noMandulo ,Mandulo wazala uNoxhaka wazala ubaba FS Buthelezi oliBamba Bukhosi leSilo kwaNobamba eMakhosini ozala mina Mbhekiseni KaShibela. Buthelezi Ndaba Shenge Ngwane Phungashe Mevana  Lawa ngamakhosi amakhulu i amadala esizwe sakwaButhelezi eMcakwini eBabanango lapho kudabuka khona abantu besibongo sakwaButhelezi. INkosi Mevana iyona egcine ukubusa ebukhosi bamaShenge eMcakwinieBabanango ngesikhathi saseNdulo.    Uma sithi eMcakwini sisho igama leSigodlo seNkosi Mevana ,yingakho uyake izwe kukhulunywa ngeMcakwini Trust isuselwa emlandweni wobukhosi bakwaButhelezi. EMcakwini iyona Ndlunkulu yesizwe sonke sakwaButhelezi ,namakhosi adumile namhlanje okhokho bawo alele khona eMcakwini esingabala uMvulana noMpondo ,Ndaba , Shabeni ,Nonkonkela ,Mevana , Masimba namanye amaningi ,INkosi Phungashe kuphela engekho eMcakwini ngoba yakhothamela eMagudu emzini weNkosi Zwide. Izwe lakwaButhelezi eliseBabanango esaliphiwa uMvelingqangi futhi asikho isizwe esake sehlula isizwe sakwaButhelezi ibhekene impi kodwa esakwaButhelezi esahlula isizwe sakwaZulu ibambene eMsele ezintabeni emajike akhuphukela eBabanango uma uqhamuka ngaseMakhosini lapho impi yakwaButhelezi yayiholwa INkosi Phungashe kanti eyakwaZulu yayiholwa INkosi Jama lapha yehlulwa eyakwaZulu. Yingakho ezibongweni zeNkosi Phungashe kukhona lapho zithi "Wena Silo esibambe Jama samkhafula samhlenga ngezimgodla" lokho kushiwo ngoba wathi Phungashe ningambulali umtaka Ndaba nimbambe nimlethe kweLilangeni eSigodlweni sakhe ukuze ezomthumba bese efuna izinkomo eziningi KwaZulu ,nangempela bazilethe bese bemdedela. Enye impi yayilwela emhoshaneni okuthiwa AmaNkankane osemngceleni wezwe lakwaButhelezi nelakwaNobamba(KwaZulu) lapho eyakwaZulu yayiholwa INkosi Senzangakhona kanti eyakwaButhelezi yayiholwa INkosi Phungashe ,lapho kwanqoba eyakwaButhelezi.  

  • Mnyamana kaMevana ongadliwa zingwenya zakwa Nobamba. Ntuthan'ikhwela ngothi qhaba kajozi. Wena kandlovu ngeyndlovana.

  • Shishi lika bhongoza elagwebuluka emasimbeni. wena owadla inyama yenja waysheba namanzi khanda lebhele elafela emathenun asemampondweni

  • Buthelezi,Shenge,Ndaba,Ngwane,Mvulane,Ngqengelele, oyivalo yibiliUthi uvala lesi, avule lesiWena owadliwa ziyindlovuZimudla zimlabalabelaMbangambi inyathemathezaeyatheza lapho kungathezi khona muntu Gibisizungu, MthandeniUnhlamvuzabelunguIsangqula Siluphiso Josia, Santshuntshu Tshwala obumuncuikholwa elithanda impi lakwabhekindodaGcinumona, isxhum sampisiinhlalisuthi SowalisaWena Kangqengelele Phungashe kaNgwane Mnyamane kaNgqengelele SondiyaWena wonandingamondi ngamondi Nkosi kaMlambo Nina enathenga utwayi ngenkomo.

Surnames