BHEMBE

Clan Praise(s)

  • BHEMBE, Mavundla, Mgabhi waKhota, sinukamnandzi njengesindwane, sinukamnandzi njengemakha emakhosikati. Mnteni loluhlata lonjengencoshane. NaboNdlovu kayisitsi lapho inyatsele khona ngayitolo. UNaboPhiliphili, NaboDangazela. Wena longagezi ngemanti logeza ngelubisi, longagezi ngelubisi logeza ngembetse. Wena lowabhodla ebusweni benkhosi yangetasho lutfo, yabonga. Dlanini imfe boBhembe sitawudla emagaba, aphelile emalunga ngekwephulelana! Sihlamuhlamu semaNteni! Bhembe!

Surnames